05 ינו' 2020

​​

מי אנחנו ?

מיזם 'קמפוס ירוק' פועל באוניברסיטה בהובלת המועצה הירוקה במטרה לקדם פעילויות בנושא סביבה וקיימות בקמפוס ובסביבתו במישור האקדמי, הקהילתי, התפעולי והתרבותי. 'מיזם מעונות ג' פועל תחת חסותו קמפוס ירוק באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. המיזם הוקם בתיאום עם דיקנאט הסטודנטים במטרה לייצר תחושת קהילתיות, אחריות וסולידריות בקרב הסטודנטים דרך שדרוג מתחם המעונות.  הפרויקט מתבסס על מיזמים שיוצעו ע"י הסטודנטים ומהווה מנוע לפעילות קהילתית במעונות ומסייע ליצירת מרחב נעים ובטוח.

 מעונות ג'


מה הן מטרות הקול הקורא?
האוניברסיטה ודיקנאט הסטודנטים , באמצעות 'קמפוס ירוק', פונים לציבור הסטודנטים שגרים במעונות ג' בבקשה להציע רעיונות למיזם עירוני-חברתי-סביבתי ומציעים ליווי בתכנון המיזם ובהוצאתו אל הפועל תוך הקצאת מענק כספי של לא יותר מ-8,000 ש"ח שתכליתו מימוש המיזם.


איך נענים לקול הקורא?
הצעות ורעיונות למיזם יש להגיש באמצעות הטופס המקוון המצורף בקישור עד לתאריך ה-8/2/2020.


 • הרעיונות למיזמים יעסקו באחד או יותר מן התחומים הבאים:

  • בתחום איכות הסביבה, שמירת טבע, קיימות או חינוך לקיימות.
  • בתחום הנוגע לפיתוח המרחב הקהילתי, שיפור פני המרחב והפיכתו לנעים ומזמין יותר עבור תושבי המעונות.​

 • רעיונות לאירועי קהילה אשר יקדמו חיבור בין קבוצות שונות מקרב תלמידי המעונות ויחזקו את תחושת הקהילתיות.
   
  למי מופנה הקול הקורא?
  מוזמנים להשתתף ולהגיש הצעות כיחידים או כקבוצות: סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב אשר עובדים/לומדים (במעמד "פעיל" ובעלי תעודת סטודנט תקפה) שגרים במעונות ג' בשנת הלימודים תש"ף.
  'קמפוס ירוק' ו'דיקנאט הסטודנטים' מעודדים את מגישי ההצעות להיות שותפים מלאים ביישום הרעיון לאורך שנת הלימודים.
   
  איך אדע אם הרעיון שהצעתי נבחר?
  ועדת מיון שתמנה מועצת קמפוס ירוק ואשר תורכב מנציגי המועצה הירוקה ומנציגי דיקנאט הסטודנטים תבחן את ההצעות על פי שיקול דעתה ותוך התחשבות, בין יתר, בשיקולים הבאים: מידת הרלוונטיות של הרעיון לנושא הקול הקורא, מקוריות הרעיון, ישימותו במסגרת מגבלות הזמן והתקציב ומידת היכולת של מציע הרעיון להוציאו אל הפועל.
  במידת הצורך יוזמן מציע הרעיון להציגו בהרחבה בפני ועדת המיון. הצגת הרעיון בפני הוועדה תתקיים במהלך חודש מרץ, תהליך המיון יישלח מענה לכל מגיש הצעה.
   
   
  הערות והבהרות
  אופן יישום המיזם, היקף ותנאי התמיכה ועיתוי, עיתוי העברת התמיכה
   
  מובהר בזאת, כי האוניברסיטה ו/או קמפוס ירוק ו/או דיקנאט הסטודנטים לא יישאו בהוצאות הכרוכות בהגשת ההצעות, לרבות הוצאות נסיעה, הדפסה, עריכה, הפקה או כל הוצאה אחרת, רק אם קיבלה ועדת המיון את ההצעה.
   
  יישום המיזם:
  על המיזמים שמוצעים לקיים התנאים הבאים:

 • אין באפשרות האוניברסיטה לקיים מיזם שמצריך אישורי בינוי, חשמל , אישורים מהרשויות וכו' .

על המיזמים להיות ברחבת מעונות ג' בכלל , בגינות שסמוכים לקצה של בניין 75 במקום שרחוק ממגורים וחלונות של דירות.

בחינת ההצעות:
ועדת מיון שתמנה מועצת קמפוס ירוק ואשר תורכב מנציגי המועצה הירוקה ומנציגי האגודה הסטודנטיאלית תבחן את ההצעות על פי שיקול דעתה הבלעדי. בבחינת ההצעות ובחירת הרעיונות הזוכים תתחשב ועדת המיון, בין היתר, בשיקולים הבאים:

 1. מידת הרלוונטיות של הרעיון ותרומת המיזם הפוטנציאלית למרחב הקהילתי, לאיכות הסביבה, לשמירת טבע, לקיימות או לחינוך לקיימות.
 2. מקוריות הרעיון.
 3. ישימות המיזם במסגרת התקציב הקיים ותחת מגבלות הזמן (שנה"ל תש"ף).
 4. מידת היכולת של המציע להוציא את הרעיון אל הפועל וסיכויי ההצלחה של המיזם.

היקף ותנאי התמיכה:

היקף התמיכה הכולל לא יעלה על 8,000 ש"ח. העברת התמיכה תבוצע בשתי פעימות ובהתאם לעמידה ביעדי המיזם כפי שאלו ייקבעו בפגישת הליווי הראשונה.

מובהר בזאת, כי האוניברסיטה ו/או קמפוס ירוק ו/או דיקנאט הסטודנטים לא יישאו בהוצאות הכרוכות בהפעלת המיזם, ככל שתהיינה כאלה, אלא אם נתבקשו לכך ואישרו זאת מראש ובכתב באמצעות נציג מטעמה שהינו חבר בוועדת המיון.

הצגת המיזמים בטקס קמפוס ירוק:

מציע/ה שהמיזם שלו/ה יבחר יציג את המיזם באמצעות מצגת קצרה במסגרת טקס 'קמפוס ירוק' שמתקיים מידיי שנה לקראת סוף שנת הלימודים. מועד הטקס המדויק  ומפרט למצגת ייקבעו ויימסרו למציעי המיזם על ידי נציג מוועדת המיון.

למי לפנות לבירורים ולשאלות נוספות?

למר מהדי חסן, רכז ועדת חינוך וקהילה-קמפוס ירוק, בדוא"ל: mahdiha@post.bgu.ac.il