אוניברסיטת בן גוריון חרטה על דגלה להיות מובילה עולמית במחקר והוראה פורצי דרך בתחומי הסביבה והקיימות. לצד פעילות זו, שואף המוסד להוות דוגמא להתנהלות מקיימת אשר שואפת לצמצם את צריכת המשאבים והפסולת הנוצרת באופן ישיר ועקיף מפעילות האוניברסיטה. לשם כך הוחלט על אימוץ יעדים מתקדמים אשר בין היתר יאפשרו לאוניברסיטה לאפס את הטמנת הפסולת המוצקה שהיא מייצרת עד שנת 2030.

תוכנית האסטרטגית לניהול חומרים וצמצום פסולת עלתה מתוך הצורך והדחיפות לטפל בבעיה אשר היקפה ומורכבותה התברר תוך כדי איסוף הנתונים לפרויקט ניתוח זרימת החומרים וטביעת הרגל הפחמנית של אוניברסיטת בן גוריון. חזון התכנית הוא השאיפה להגיע תוך כעשור ל: 'אפס פסולת'. כלומר: עד לשנת 2030 , 100% מהפסולת מטופלת ואינה מוטמנת. לשם יישמו כיווני פעולה שונים הכוללים בין היתר צמצום משמעותי בהיקף צריכת החומרים, ניהול הפסולת בתוך הקמפוסים ומציאת פתרונות קצה מתאימים.

2.png

ההגיון ועקרון הפעולה של התוכנית מודגם בשרטוט הפרמידה. מודל הפרמידה ההפוכה מתאר את מערך וההירכית הפעולות לטיפול בפסולת על ידי הארגון. כאשר לבסיס הפרמידה מיוחסת החשיבות הרבה ביותר ובהתאם לכך מוקצים המשאבים המיועדים להחלת השינוי. העקרונות והצעדים המופיעים בתרשים תורמים באופן מצטבר להשגת יעד 'אפס פסולת', ותרומתם המצטברת נבנית אחד על השני, אם כי בפועל אלמנטים רבים מהם מקודמים במקביל.מקרא גרף:

Raising Awareness & Education – חינוך והסברה.
העלאת מודעות, הטמעת החשיבות של הנושא, הנגשת מידע ודברור המציאות החדשה שמתהווה וליווי הפעולות ביצירת תרבות ארגונית חדשה.
Regulate – רגולציה

הטמעת ערכי הסביבה והקיימות ברמה הארגונית והסדרה מערכתית של תקנות והוראות המוסד כך שיעלו בקנה אחד עם ערכים אלו.

Rethink – חשיבה מחדשבדיקה עצמית ושאיפה לשיפור מתמיד על ידי התייעלות, חשיבה ביקורתית והיזון חוזר בתחומים השונים.
Refuse – סירוב.אי שיתוף פעולה עם פעולות שלא עולות בקנה אחד עם החזון והערכים של תוכנית הפסולת, בחינה מחדש של הצורך בהם ומציאת אלטרנטיבות.
Reduce – הפחתה במקורהפחתה במקור של צריכת המשאבים שלאחר ייצור ושימוש הופכים לפסולת.
Reuse – שימוש חוזר.שימוש חוזר. הארכת משך שימוש במוצרים קיימים, באותו האופן, ללא שינוי המוצר או צורתו לפני שאלו הופכים לפסולת.
Recycleמיחזור, כלומר הפיכת החומר או המוצר למוצר חדש, או בתצורה אחרת תוך השקעת אנרגיה. פתרון קצה אפשרי לזרמי הפסולת השונים לאחר שתם הצורך בהם ולא נמצא שימוש אחר.

כפי שניתן לראות, בתוכנית לניהול וצמצום הפסולת של אוניברסיטת בן גוריון ניתן דגש רב בתוכנית על שינוי ביקושים ודפוסי הצריכה. בהתאם לכך יוקצו במסגרת יישום התוכנית משאבים רבים בעיקר לחלק העליון והרחב של הפרימידה. באמצעות שינוי דפוסי הפעולה הנהוגים בארגון ומעבר לשיטות ארגוניות בנות קיימא צפוי להצטמצם באופן משמעותי חלק ניכר מהפסולת הנוצרת בקמפוסים השונים. עם זאת, התוכנית אינה מקלה בטיפול בפסולת הנוצרת באופן בלתי נמנע ותתמקד בעידוד שימוש חוזר, קידום מערך כלכלה מעגלית, גיוון והרחבת פתרונות הקצה והסדרת מערך מחזור לכלל זרמי הפסולת הקיימים במוסד.

כתיבתה והפקתה של תוכנית זו היא תולדה של שיתוף פעולה בין גורמים שונים בתוך הארגון בהובלה משמעותית של הנושא על ידי מיזם קמפוס ירוק. אנו מקווים ששיתוף פעולה זה ימשיך ללוות את החתירה לפעולה והשגת המטרה באמצעות נקיטת הצעדים המוצעים בתוכנית זו, במועדן או מוקדם יותר. מימוש ופרסום תכנית זו תצעיד את אוניברסיטת בן גוריו לשורה הראשונה של האוניברסיטאות הנוקטות פעולה בנוגע למשבר האקלים.​