planet-earth182.pngמהו קמפוס ירוק​​?

'קמפוס ירוק' ('Green Campus') הינו מושג בינלאומי המציין את מחויבותן של מוסדות השכלה גבוהה בעולם לשימור סביבה וקיימות. בישראל, מיזם 'קמפוס ירוק' הוצע ע"י המשרד להגנת הסביבה במטרה להטמיע את נושא איכות הסביבה במוסדות להשכלה גבוהה.  צוות, הכולל את נציגי המשרד להגנת הסביבה ונציגי אקדמיה ממוסדות שונים ומהמועצה להשכלה גבוהה, הרכיב מספר קריטריונים להסמכה של מוסד להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות ומכללות) כ- 'קמפוס ירוק'. הקריטריונים מסייעים לקדם את נושא איכות הסביבה במישורים השונים: אקדמי, מנהלי ויישומי. מידע נוסף על המיזם ניתן לקרוא באתר של המשרד להגנת הסביבה

planet-earth182.pngקמפוס ירוק באוניברסיטת בן-גוריון בנגב 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, הרואה מזה שנים רבות בשמירה על הסביבה וקיום פעילויות של קיימות ערך חשוב ממעלה ראשונה, הגישה את מועמדותה וביוני 2010 קיבלה מהמשרד להגנת הסביבה את ההסמכה ל'קמפוס ירוק': "אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ראויה לציון בהפעלה ובקידום של פרויקטים סביבתיים קהילתיים מתמשכים שבולטים בהיקפם ובמקוריותם".

במסגרת פרויקט 'קמפוס ירוק', המובל ע"י 'המועצה הירוקה' הכוללת כ- 30 מכל יחידות האוניברסיטה, מעודדת ומקדמת האוניברסיטה שלל פעילויות מחקריות וקהילתיות בנושאי סביבה וקיימות.  פעילויות אלו כוללות מחקר ופיתוח בתחומים הנוגעים לשימוש מושכל במשאבים וחסכון בצריכתם, ש​מירה על הסביבה והטבע, חינוך סביבתי, מדיניות ציבורית 'ירוקה' ונושאים רבים אחרים.

האוניברסיטה מקנה ידע במאות קורסים ובמגוון תכניות לימודים הקשורות לסביבה ולטבע במסגרת הפקולטות והמחלקות השונות, החל ממדעי הטבע, הנדסה, רוח וחברה, ניהול, בריאות הציבור ולימודי מדבר במכונים לחקר המדבר.

במסגרת 'קמפוס ירוק' מקדמת האוניברסיטה מיזמים ופרויקטים חברתיים וקהילתיים להעלאת המודעות ותחושת האחריות הסביבתית באוניברסיטה ובקהילות השונות בתוך העיר באר שבע וביישובי הנגב.  בנוסף, משמשת האוניברסיטה דוגמה בשימוש מופחת של משאבים ואנרגיה עידוד מחזור ושימוש חוזר של משאבים ויצירת תשתיות ידידותיות לסביבה.

פעילויות רבות מתבצעות בשיתוף משרדים ממשלתיים, כמו המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך, השלטון המקומי, כמו עיריית באר-שבע ומועצות מקומיות, וארגונים ציבוריים, כמו החברה להגנת הטבע ונגב בר-קיימא.

planet-earth182.pngדירוג ה GreenMetric העולמי לאוניברסיטאות מקיימות ​​

בשנת 2018 דורגה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב במקום הראשון בארץ ובמקום ה-153 בעולם בדירוג GreenMetric העולמי​ מתוך 762 אוניברסיטאות ברחבי העולם. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב דורגה בדירוג האחרון (2019) במקום ה-153 מתוך 719 אוניברסיטאות שהשתתפו ב- GreenMetric – דירוג האוניברסיטאות המקיימות הבינלאומי. אוניברסיטת בן-גוריון שיפרה את דירוגה יחסית לשנים קודמות (ב-2013 דורגה במקום ה-62 מתוך 300 אוניברסיטאות).


עץ ארגוני.png