carbon-footprint.pngפרוייקט טביעת הרגל הפחמנית

פרויקט זרימת החומרים וטביעת הרגל הפחמנית של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אומד את החותם הסביבתי של פעילות האוניברסיטה על ידי שימוש בשיטות מעולם החשבונאות הסביבתית: ניתוח זרימת החומרים (Material Flow Analysis) וטביעת רגל פחמנית (Carbon Footprint). ניתוח זה עשוי לזהות מרכיבים אשר הינם בעלי השפעה משמעותית ולהצביע על תחומים בהם נדרש קידום יוזמות ובניית תכנית לצמצום ההשפעה הסביבתית הנגזרת מפעילותה השוטפת של האוניברסיטה.

השלב ראשון מתקמד הפרוייקט בקמפוס המרכזי של אוניברסיטת בן גוריון בנגב – קמפוס מרקוס. אך הפרוייקט מתעתד לנתח את הפעילות בכל הקמפוסים. האמידה הסביבתית של מתכנסת לחמישה תחומים: אנרגיה, מים, נסועה לקמפוס, רכש וחומרים, מזון ופסולת. מטרת הפרויקט היא לשרטט תמונת מצב ואמידה של כמויות החומר והמשאבים הנצרכים על ידי הפעילות השוטפת של האוניברסיטה ותוצרי הלוואי שלהם בעזרת ניתוח זרימת החומרים. על סמך מיפוי צריכת המשאבים מחושבת טביעת הרגל הפחמנית של האוניברסיטה בעזרת חומרים מהספרות המקצועית ומקדמי המרת פליטות גזי חממה המותאמים לישראל.
​​​​​
הפרויקט בהובלת "קמפוס ירוק" ו"מרכז הנגב לקיימות" התאפשר הודות לשיתוף פעולה עם בעלי תפקידים וגורמים מקצועיים באוניברסיטה. לצד איסוף נתונים כמותיים (צריכת חשמל, מים, דלק, מוצרי רכש ודיווח על מצאי פסולת), נערכו סקרים בקרב עובדי האוניברסיטה וסטודנטים לגבי הרגלי ההגעה שלהם לקמפוס ושיחות עומק עם בעלי תפקידים.
  • ​מונחים

    ​טביעת הרגל הפחמנית – מדד המתייחס להשפעה של פעילות אנושית על הסביבה במונחי פליטות גזי חממה המבוטאות ביחידות שוות ערך לפחמן דו חמצני (CO2eq). לכן, שיטה זו יעילה לאבחן ולכמת את התרומה של פעילות ארגונים או פרטים לתהליכי שינוי האקלים.

    ניתוח זרימת חומרים - גישת 'ניתוח זרימת חומרים' מבטאת ניטור כמותני של זרימת החומר והאנרגיה בתוך מערכת (כלכלית או ארגונית) על מנת לתאר את מאזן החומר (תשומות מול פליטות). יישום המתודולוגיה אפשרי ב-3 קני מידה מרמת המאקרו ועד רמת המיקרו, הרלוונטית לארגונים וחברות, המאפשרת להתאים את הניתוח למאפייני הארגון הייחודיים. במקרה זה, הניתוח מתמקד בסוגיות כלכליות וסביבתיות מנקודת מבט ארגונית ומספק מידע מפורט עבור תהליכי קבלת החלטות, או בנוגע לשימוש במרכיבים או מוצרים ספציפיים.​