book.pngקובץ הקורסים האוניברסיטאי >>     ​                          ​​         write.pngרישום לקורסים >>

קורסים סביבתיים

מספר הקורס
  
שם הקורס
  
מרצה
  
מחלקה
  
204.2.8054מבוא לעקרונות כימיה ירוקהד"ר ע. פז טלכימיה
204.1.1721מבוא לכימיה אורגניתד"ר ע. בן - אסוליכימיה
204.2.4686כימיה ביו-מימטית: מה כימאים יכולים ללמוד מהטבעפרופ' ר. ילינקכימיה
202.1.4791נושאים בחישוב מונחה טבעפרופ' מ. זיפרמדעי המחשב