research_ethichs.pdfקוד האתיקה המחקרית של המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

 

1. הפקולטה למדעי הטבע

 

גיאולוגיה ומדעי הסביבה

תחומי מחקר
שם החוקר
פרטי קשר
 
The effect of organic acids on the kinetics of clay dissolution
פרופ' יבחר גנאור
Jordi Cama
קרן עמרם
 
טלפון:  972-8-6472651
פקס :  972-8-6472997
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The kinetics of gypsum precipitation as a result of mixing sea water with Dead Sea water
פרופ' יבחר גנאור
איתי גבריאלי
שירה שלי
איתי רזניק
Bridging the gap between laboratory measurements and field estimations of weathering
פרופ' יבחר גנאור
Chen Zhu
ליאת הרפז
Sources of salinity and radioactivity of groundwater from Nubian sandstone aquifers in the Middle East
פרופ' יבחר גנאור, אבנר ונגוש, שרונה הניג,
Sgikma Zaaror
, Omar Rimawi Amer Marie

שי קרוננבלום
The fate of radium in the concentrate of a desalinization plant in Israel
פרופ' יבחר גנאור, יואב רוזנברג,
פרופ' יורם אורן, יגאל פולקמן
The effect of wetting and drying cycles on the release rate of chrome to the undersaturated zone
פרופ' יבחר גנאור
ד"ר נועם ויסברוד 
Methane (an important greenhouse gas) production and oxidation in Lake Kinneret, and its coupling to other microbial redox species
ד"ר אורית סיון
 
טלפון : 972-8-6477504
פקס :   972-8-6472997
The effect of salinization of coastal aquifers on major ions and nutrients’ characteristics
Nitrogen cycling in the Qishon stream
Geochemical evolution, sources and flow rates of fresh and saline groundwater in the dynamic Dead Sea system
Coal fly ash as a chemical reagent  for  neutralization and toxic trace elements fixation in acidic industrial wastes
פרופ' איתמר פלאי, פרופ' חיים כהן,
אלי לדרמן
 
טלפון: 972-8-6461-291       
פקס:  972-8-6472-997

המחקרים עוסקים בבדיקת יעילותם של אפר פחם מרחף (הנותר לאחר שרפת פחם בתחנת כוח) ואפר הנותר לאחר שריפת פצלי שמן (בתהליך הפקת דלק מהם) כמנטרלי חומצות ומקבעי יסודות קורט רעילים בשפכים תעשייתיים. הן האפרים והן השפכים הם זיהומים סביבתיים. התוצר המתקבל מהם הוא ירוק וניתן להשתמש בו לסילוק והטמנת הרעלים או כתחליף חלקי לחול בבטונים.
 
Oil shale ash as a chemical reagent  for  neutralization and toxic trace elements fixation in acidic industrial wastes
פרופ' איתמר פלאי, אלי לדרמן
 

   

מדעי החיים

תואר
שם פרטי
שם משפחה
שטח התמחות / התעניינות
נושאי מחקר
דואר אלקטרוני
אתר אינטרנט
ד"ר
ירון
זיו
1.  מבנה חברה ויחסי גומלין
1. הקשר בין מגוון מינים לפרודוקטיביות לאורך מפל הגשם בבית הגידול החולי בישראל
 
 
2.  אקולוגיה מרחבית של הנוף
2. בחינת מודלים מרחביים של פיזור צומח חד- ורב-שנתי בעזרת ממ"ג וסימולציות מחשב
3.  תבניות מגוון מינים - מקרואקולוגיה
3. חקר תבניות תלויות-סקאלות של מגוון מינים ומבנה חברת עכבישים באזור שפלת יהודה הדרומית בעזרת ניתוח מרחבי
4.  שמירת טבע ושיקום אקולוגי
4. השפעת ההטרוגניות המרחבית על מגוון מינים ומבנה חברת זוחלים לאורך מפל גשם וסקאלות שונות באזור שפלת יהודה הדרומית
 
 
 
5. השפעת ההטרוגניות הנופית על מגוון מיני מכרסמים באזור חולות מערב הנגב
6. שיקום החולות הנודדים של חולות עגור להכנת תוכנית ממשק ארוכת טווח לשמירת ערכיותו האקולוגית של האזור
7. לימוד מרחבי של השפעת קיטוע כביש על אוכלוסיות מינים בסכנת הכחדה
פרופ
צביקה
אברמסקי
1. אקולוגיה של חברות
1. כללי המשחק ההתנהגותי בין טורף ונטרף: האם הטורף מנהל את הפחד של הנטרף כדי להגדיל את הצלחת הטריפה שלו?
 
2. אסטרטגיות שיווי המשקל ההתנהגויות המאפשרות לטורף ונטרף לחיות בדו קיום.
ד"ר
עמוס
בוסקילה
1. התנהגות טורפים ונטרפים לאור תורת המשחקים
1. מודלים של תורת המשחקים להבנת ברירת בית הגידול ושעות הפעילות של מכרסמים וטורפיהם
 
2. השפעת שינויי אקלים על זוחלים
2. אקולוגיה וגנטיקה של אוכלוסיות זיקיות בנגב ובצפון ישראל והשפעות אפשריות של שינויי אקלים בעבר
3. החלטות רביה בקרב חרקים
3. מקומות הטלה של זיקיות בנגב והשפעה צפויה של שינויי אקלים בעתיד
4. מגוון מיני זוחלים באזורים חוליים ומדבריים
4. מגוון מיני זוחלים ומכרסמים ושמירת בתי גידול בחולות מישור החוף והנגב
5. שמירת בתי-גידול עבור חולייתנים בחולות ובמדבר
5. השפעת מקורות מים באזורים שחונים על תנועת פראים ובעלי חיים אחרים
ד"ר
נדב
ששר
1. ראיה בבעלי חיים ימיים
1. ראיה באור מקוטב
 
2. התנהגות בע"ח ימיים- בעיקר דולפינים
2. הסואה ותקשורת בסילוניות (תמנונים ודיונונים)
3. אקולוגיה של שוניות אלמוגים
3. ראיה בים עמוק
4. שיקום שוניות אלמוגים
4. התפתחות חברה ימית על מבנים מלאכותיים
5. תכנון ובניית שוניות מלאכותיות
 
5. תכנון ובניית שוניות אלמוגים מלאכותיות ככלי עזר לשיקום ושימור שוניות אלמוגים
6. סקרנות ויחסים בין פרטים בלהקת דולפינים
ד"ר
עופר
עובדיה
1. אקולוגיה של אוכלוסיות
1. ההשלכות של שונות פנוטיפית (מורפולוגיה, פיזיולוגיה, התנהגות, היסטורית חיים) על דינאמיקת האוכלוסיה והחברה
 
2. גנטיקה של אוכלוסיות
2. חקר של שונות גנטית ופנוטיפית באוכלוסיות של ארינמל לאורך גרדיאנט אקלימי
3. אקולוגיה אבולוציונית
3. השפעה של שונות אקלימית וקיטוע בית גידול על שונות גנטית באוכלוסיות של חיפושיות בשפלת יהודה הדרומית
4. אקולוגיה התנהגותית
4. השוואת המבנה הגנטי וההיסטוריה הדמוגרפית של אוכלוסיות של הגרביל הזעיר הנדיר וגרביל החוף הנפוץ
5. מודלים אקולוגיים ואבולוציוניים
 
5. בחינה רבת פנים של אדפטציות מקומיות בשני מיני ארינמל חופרי משפכים: חיבור בין גנטיקה, פיזיולוגיה, מורפולוגיה, התנהגות והיסטורית חיים
6. התנהגות שיחור מזון ובחירת בית גידול בארינמלים
ד"ר
משה
כפלוי
1. אקולוגיה של חברות
1. הפצה בדגי שונית
 
 
2. אקולוגיה התנהגותית
2. אקולוגיה של דגים בשוניות עמוקות
3. אקולוגיה אבולוציונית
 
 
 
3. עדיות מולקולריות לגורלם של אוכלסיות דגי השונית בים האדום בתקופת הקרח האחרונה
4. שיתוף פעולה בזמן מתן שירות ע"י דגי נקאי
5. בחירת אתר התיישבות ע"י דגי שונית
6. דינמיקה של חברת חריריות  לאחר הרחקת כלובי הדגים מצפון מפרץ אילת
 

  כימיה

נושא המחקר
שם החוקר
פרטי קשר
פיתוח חיישנים אורגנים פלואורסצנטים לגילוי קטיונים של מתכות כבדות
פרופ' ג'מס בקר
James Y. Becker
Professor of Chemistry
Office: Tel. +972-8-6461197
Fax: +972-8-6472943 (indicate my name)
מנגנון הדה-הלוגנציה של שפכים הלו-אורגניים, נושא בעל חשיבות בעיקר באזור של רמת-חובב
פרופ' דן מאירשטיין
 

 

2 . הפקולטה למדעי הרוח והחברה
            2.1  כלכלה
נושא המחקר
שם החוקר
פרטי קשר
מיחזור פסולת ביתית
פרופ' אורי רגב
מר דורון לביא
3. הפקולטה להנדסה
            3.1 הנדסת מכונות
נושא המחקר
שם החוקר
פרטי קשר
הפקת אנרגיה מתנועה של גוף האדם
ד"ר אמיר שפירא
Amir Shapiro, Ph.D.
Lecturer, Department of Mechanical Engineering
Ben Gurion University of the Negev
P.O.Box 653, Beer Sheva, Israel, 84105
Tel: +972-8-647-7165
Fax: +972-8-647-2813
חקירת אי יציבות הידרו-דינאמית המתפתחת בין זורמים בעלי צפיפות שונה בעקבות גל הלם. תופעת אי היציבות חשובה בתהליך היתוך בהחלה אינרציאלית. כור היתוך המבוסס על עיקרון זה מהווה תחליף "ירוק" ליצור אנרגיה חשמלית. תוצר כור ההיתוך בניגוד לכור גרעיני קונבנציונאלי הוא מים רגילים ולא חומרים רדיו- אקטיביים.
ד"ר אורן שדות
 
יוני אלבז, קמ"ג
            3.2 הנדסה סביבתית
נושא המחקר
שם החוקר
פרטי קשר
שיפור תהליכי בוצה משופעלת להרחקת תרכובות חנקן וזרחן משפכים
פרופ' אשר ברנר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Asher Brenner
Ben-Gurion University of The Negev
The Faculty of Engineering Sciences
Unit of Environmental Engineering
Beer-Sheva, 84105 ISRAEL
Tel: 972-8-6479029
Email: brenner@bgu.ac.il
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הרחקת מיקרומזהמים אורגניים (משבשי המערכת ההורמונלית) בתהליכי טיפול ביולוגי והפרדה ממברנית
לימוד מנגנוני הרחקה של וירוסים בתהליכי הפרדה ממברניים לטיפול במים ושפכים
תהליכים ביולוגיים לפרוק של תרכובות הלואורגניות
שיפור התפעול של ביוריאקטורים לטיפול בשפכים תעשייתיים באמצעות מעקב ואפיון אוכלוסיות מיקרוביאליות
פוטנציאל הפקת שמן לייצור ביודיזל מבוצות שפכים ופסולת בתי בד
אפיון כמותי ואיכותי של מי שטפונות לים המלח
יישום תהליכי אלקטרו קואוגולציה להרחקת בורון ממי ים לפני תהליכי התפלה
            3.3 הנדסת ביוטכנולוגיה
נושא המחקר
שם החוקר
פרטי קשר
The development of novel microbial biofuel cells and biosensors
ד"ר ליטל אלפונטה
טלפון : 08-6479066
פקס : 08-6472983
Water treatment technology
ד"ר ויטלי גיטיס
 
 
Physical-chemical processes for separation of contaminants and hazards
 
 
 
Granular and membrane filtration
 
טלפון : 08-6479031
פקס : 08-6472983
Chemistry and physics of surfaces
 
Transport of colloids in porous media
 
 
Mathematical analysis of treatment processes
 
 
Saponin nano-vesicle system encapsulating Bti toxin for rice flooded water mosquito control
פרופ' זאב וייסמן
 
טלפון : 08-6477184
פקס : 08-6472984
 
Efficient low cost biodiesel production from Balanites aegyptiaca oil
Bioluminescent fiber-optic bio-reporter biosensors to environmental toxicants
פרופ' רוברט מרקס
טלפון : 08-6477182
פקס : 08-6472857
Microbial degradation of plastic wastes. Isolation and utilisation of soil bacteria for degradation of plastic waste materials such as polyethylene and polypropylene
ד"ר אלכס סיון
 
 
 
טלפון : 08-6461961
פקס : 08-6472983
Microbial biodegradation of concrete used for immobilization of low-level radioactive waste
Bioremediation of crude-oil and fuel contaminated soils
 
 
Biological treatment of industrial wastewater
ד"ר אריאל קושמרו
 
 
 
טלפון : 08-6479024
פקס : 08-6472983
Microbial degradation of haloorganic compounds
Biology of wastewater reservoirs
 
 
 
            3.4 הנדסה כימית
נושא המחקר
שם החוקר
פרטי קשר
Development of electronic tagging for pesticides in order to track and protect the eagle population in Israel and other protected animal that suffers from this issue
ד"ר רועי גורקה
טלפון: 972-8-6461489
שיתוף עם רשות הטבע והגנים
4 הפקולטה לניהול           
4.1 ניהול מלונאות ותיירות
נושא המחקר
שם החוקר
פרטי קשר
תיירות אקולוגית
פרופ' נתי אוריאלי
פרופ' נתי אוריאלי
המחלקה לניהול מלונאות ותיירות
ביה"ס לניהול ע"ש גילפורד גלייזר
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ת.ד. 653 ב"ש 84105
טל: 08-6472245
פקס: 08-6472920
 
 
 
 
פיתוח תיירותי בר-קיימא
5. הפקולטה למדעי הבריאות
נושא המחקר
שם החוקר
פרטי קשר
פיתוח מדיניות של עיר בריאה בבאר שבע, ובניית תוכנית לימודים של עיר בריאה ובת קיימא בגני ילדים, בלווי הערכה מחקרית
ד"ר נדב דוידוביץ
דורון פולצ'ק
הבנת תהליכי קבלת החלטות בתחום של בריאות וסביבה בתנאים של אי ודאות מדעית
ד"ר נדב דוידוביץ
הקליניקה הסביבתית של הפקולטה למשפטים באונ' בר אילן
 
שיתוף הציבור בתכנון על בסיס הערכת השפעה על הבריאות בפרויקטים תכנוניים
ד"ר נדב דוידוביץ
מיה נגב
פרופ' אלון טל
ד"ר יעקב גארב