book.pngקובץ הקורסים האוניברסיטאי >>     ​                          ​​         write.pngרישום לקורסים >>

קורסים סביבתיים

מספר הקורס
  
שם הקורס
  
מרצה
  
מחלקה
  
הערותמסנן
685.2.0126סוגיות בניהול משאבי טבעד"ר ח. כהןניהול ומדיניות ציבורית
סמינר
681.1.0288יזמות חברה וסביבה.ד"ר ת. מקובניהול
695.1.0008סמינר בקיימותד"ר אופיר רוביןמנהל ומדיניות ציבורית
מיועד לתלמידי עתידים
685.2.0163תכנון ערים לקראת כלכלה דלת פחמן: תשתיות, כלכלה מקומית וחוסן עירוניד"ר א. פרדמןניהול ומדיניות ציבורית
685.2.0159השלטון המקומי בעידן ה"ערים החכמות"מר ג. ליטובניהול ומדיניות ציבורית
682.1.0014מבוא לתיירות אקולוגיתד"ר א. שניניהול מלונאות ותיירות
682.2.0069תיירות כמנוף לפיתוח כלכלה מקומית מקיימתד"ר ג. קדמון ברוךניהול מלונאות ותיירות
686.1.0023אפידמיולוגיה ובריאות הציבוד"ר ת. וינשטוקניהול מערכות בריאות
686.1.0044מדיניות בריאות גלובליתד"ר ע. רוזנטלניהול מערכות בריאות
687.2.0216שיווק ותקשורת למטרות חברתיותגב' מ. ויס-סידימנהל עסקים
687.2.0227אסטרטגיה, אחריות וקיימות -- אתגר חברתיפרופ' ד. ברוךמנהל עסקים
687.2.0228ניהול קיימות ואחריות חברתיתד"ר ת. מקובמנהל עסקים
687.2.1702קיימות ארגוניתפרופ' א. זוהרמנהל עסקים
687.2.7002ניהול גלובלי: שירות רב תרבותי ותרבות עסקית בעידן הגלובליגב' ל. אביטלמנהל עסקים