קול קורא

להגשת הצעות למיזם עירוני-חברתי-סביבתי
באוניברסיטה ובמוקדי 'עושים רחוב' בעיר

 

 

מי אנחנו ?

מיזם 'קמפוס ירוק' פועל באוניברסיטה בהובלת המועצה הירוקה במטרה לקדם פעילויות בנושא סביבה וקיימות בקמפוס ובסביבתו במישור האקדמי, הקהילתי, התפעולי והתרבותי. מיזם 'עושים רחוב' פועל תחת חסותה של אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון ומקדם הקמה, פיתוח ותחזוקה של מגוון גינות ומוקדים עירוניים בשכונות הסטודנטיאליות בבאר שבע. לצד זאת, מקדם המיזם גם אירועים קהילתיים לאורך השנה במגוון המוקדים. יחדיו מבקשים 'קמפוס ירוק' ו'עושים רחוב' לעודד את הקשר בין האקדמיה לקהילה ולעודד יוזמות בקרב עובדי ותלמידי האוניברסיטה בתחום של מרחב ציבורי, מרחב קהילתי, איכות ושמירת הסביבה, חינוך סביבתי וקיימות.

מה הן מטרות הקול הקורא?

האוניברסיטה ואגודת הסטודנטים, באמצעות 'קמפוס ירוק' ו'עושים רחוב', פונים לציבור העובדים והסטודנטים בבקשה להציע רעיונות למיזם עירוני-חברתי-סביבתי ומציעים ליווי בתכנון המיזם ובהוצאתו אל הפועל תוך הקצאת מענק כספי של לא יותר מ-7,500 ש"ח שתכליתו מימוש המיזם.

המיזם יבוצע בקמפוס מרקוס של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב או באחד ממוקדי 'עושים רחוב' בעיר: גינת עוזיהו המלך, גינת אלכסנדר ינאי, גינת רוטנברג או גינת רינגלבלום.

לחצו כאן לצפייה במפת מוקדי עושים רחוב

 

הרעיונות למיזמים יעסקו באחד או יותר מן התחומים הבאים:

  1. בקמפוס מרקוס של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  בתחום איכות הסביבה, שמירת טבע, קיימות או חינוך לקיימות.
  2. במוקדי 'עושים רחוב' בתחום הנוגע לפיתוח המרחב העירוני במוקדי 'עושים רחוב' הקיימים, שיפור פני המרחב והפיכתו לנעים יותר ומזמין יותר עבור תושבי העיר או רעיונות לאירועי קהילה אשר יקדמו חיבור בין קבוצות שונות מקרב תושבי השכונה ויחזקו את תחושת הקהילתיות.
 
למי מופנה הקול הקורא?
 
מוזמנים להשתתף ולהגיש הצעות כיחידים או כקבוצות: עובדים וסטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב אשר עובדים/לומדים (במעמד "פעיל" ובעלי תעודת סטודנט תקפה) בשנת הלימודים התשע"ט.
'קמפוס ירוק' ו'עושים רחוב' מעודדים את מגישי ההצעות להיות שותפים מלאים ביישום הרעיון לאורך שנת הלימודים.
 
 
איך נענים לקול הקורא?
 
הצעות ורעיונות למיזם יש להגיש באמצעות הטופס המקוון המצורף בקישור עד לתאריך ה-17/11/2018.
 
 
 
איך אדע אם הרעיון שהצעתי נבחר?

ועדת מיון שתמנה מועצת קמפוס ירוק ואשר תורכב מנציגי המועצה הירוקה ומנציגי אגודת הסטודנטים תבחן את ההצעות על פי שיקול דעתה ותוך התחשבות, בין יתר, בשיקולים הבאים: מידת הרלוונטיות של הרעיון לנושא הקול הקורא, מקוריות הרעיון, ישימותו במסגרת מגבלות הזמן והתקציב ומידת היכולת של מציע הרעיון להוציאו אל הפועל.

במידת הצורך יוזמן מציע הרעיון להציגו בהרחבה בפני ועדת המיון. הצגת הרעיון בפני הוועדה תתקיים ביום ה-4/12/2018 בין 9:00 ל-12:00. בתום תהליך המיון יישלח מענה לכל מגיש הצעה.

 
 
הערות והבהרות
 
אופן יישום המיזם, היקף ותנאי התמיכה ועיתוי, עיתוי העברת התמיכה
 
מובהר בזאת, כי האוניברסיטה ו/או אגודת הסטודנטים לא יישאו בהוצאות הכרוכות בהגשת ההצעות, לרבות הוצאות נסיעה, הדפסה, עריכה, הפקה או כל הוצאה אחרת, בין אם קיבלה ועדת המיון את ההצעה ובין אם לאו.
 
 
בחינת ההצעות:
 
ועדת מיון שתמנה מועצת קמפוס ירוק ואשר תורכב מנציגי המועצה הירוקה ומנציגי אגודת הסטודנטים תבחן את ההצעות על פי שיקול דעתה הבלעדי. בבחינת ההצעות ובחירת הרעיונות הזוכים תתחשב ועדת המיון, בין היתר, בשיקולים הבאים:
  1. מידת הרלוונטיות של הרעיון ותרומת המיזם הפוטנציאלית למרחב העירוני, לאיכות הסביבה, לשמירת טבע, לקיימות או לחינוך לקיימות.
  2. מקוריות הרעיון.
  3. ישימות המיזם במסגרת התקציב הקיים ותחת מגבלות הזמן (שנה"ל תשע"ט).
  4. מידת היכולת של המציע להוציא את הרעיון אל הפועל וסיכויי ההצלחה של המיזם.

 

היקף ותנאי התמיכה:

היקף התמיכה הכולל לא יעלה על 7,500 ש"ח. העברת התמיכה תבוצע בשתי פעימות ובהתאם לעמידה ביעדי המיזם כפי שאלו ייקבעו בפגישת הליווי הראשונה. הפעימה השנייה והאחרונה תוענק לקראת סוף שנת תשע"ט ובפרט שהוצאת המיזם אל הפועל הושלמה בהצלחה בהתאם ליעדים שנקבעו בפגישת הליווי הראשונה.

מובהר בזאת, כי האוניברסיטה ו/או אגודת הסטודנטים לא ישאו בהוצאות הכרוכות בהפעלת המיזם, ככל שתהיינה כאלה, אלא אם נתבקשו לכך ואישרו זאת מראש ובכתב באמצעות נציג מטעמה שהינו חבר בועדת המיון. היה ועובד האוניברסיטה יזכה בפרס ינוכו מסכום הפרס מיסים כפי שיתחייב על פי דין.

 

הצגת המיזמים בטקס קמפוס ירוק:

מציע/ה שהמיזם שלו/ה יבחר יציג את המיזם באמצעות מצגת קצרה במסגרת טקס 'קמפוס ירוק' שמתקיים מידיי שנה לקראת סוף שנת הלימודים. מועד הטקס המדויק  ומפרט למצגת ייקבעו ויימסרו למציעי המיזם על ידי נציג מועדת המיון.

 

למי לפנות לבירורים ולשאלות נוספות?

יוזמות בתוך הקמפוס-  למר דור פרידמן, רכז ועדת חינוך וקהילה קמפוס ירוק, בדוא"ל: fridmand@post.bgu.ac.il

יוזמות במוקדי 'עושים רחוב' – לעומר כהן, רכז פרויקט 'עושים רחוב' בדוא"ל: community@aguda.bgu.ac.il