קול קורא ​​תש"ף

קרה לך שהלכת ברחוב וחשבת "וואו , אם רק היה פה ..., איך זה היה משדרג את השכונה! " 

עכשיו יש לך הזדמנות להפוך​ את החלום למציאות! 

לאחר ההצלחה האדירה של המיזם בשנה שעברה (ראו פרטים בהמשך הדף), אוניברסיטת בן-גוריון והאגודה הסטודנטיאלית, באמצעות 'קמפוס ירוק' ו'עושים רחוב', פונים לציבור העובדים והסטודנטים בבקשה להציע רעיונות למיזם עירוני-חברתי-סביבתי! 

מי אנחנו ?

מיזם 'קמפוס ירוק' פועל באוניברסיטה בהובלת המועצה הירוקה במטרה לקדם פעילויות בנושא סביבה וקיימות בקמפוס ובסביבתו במישור האקדמי, הקהילתי, התפעולי והתרבותי. מיזם 'עושים רחוב' פועל תחת חסותה של האגודה הסטודנטיאלית באוניברסיטת בן-גוריון והוקם במטרה לייצר תחושת קהילתיות, אחריות וסולידריות בקרב התושבים דרך שדרוג השכונות הוותיקות והמרחב הציבורי. הפרויקט מהווה מנוע לפעילות קהילתית במוקדים ומסייע ליצירת מרחב נעים ובטוח. יחדיו מבקשים 'קמפוס ירוק' ו'עושים רחוב' לעודד את הקשר בין האקדמיה לקהילה ולעודד יוזמות בקרב עובדי ותלמידי האוניברסיטה בתחום של מרחב ציבורי, מרחב קהילתי, איכות ושמירת הסביבה, חינוך סביבתי וקיימות.​

מה הן מטרות הקול הקורא?

האוניברסיטה והאגודה הסטודנטיאלית, באמצעות 'קמפוס ירוק' ו'עושים רחוב', פונים לציבור העובדים והסטודנטים בבקשה להציע רעיונות למיזם עירוני-חברתי-סביבתי ומציעים ליווי בתכנון המיזם ובהוצאתו אל הפועל תוך הקצאת מענק כספי של לא יותר מ-7,500 ש"ח שתכליתו מימוש המיזם. המיזם יבוצע בקמפוס מרקוס של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב או באחד ממוקדי 'עושים רחוב' בעיר: גינת עוזיהו המלך, גינת אלכסנדר ינאי, גינת רוטנברג או גינת סיגלית.​

הרעיונות למיזמים יעסקו באחד או יותר מן התחומים הבאים:

א. בקמפוס מרקוס של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בתחום איכות הסביבה, שמירת טבע, קיימות או חינוך לקיימות.

ב. במוקדי 'עושים רחוב' בתחום הנוגע לפיתוח המרחב העירוני, שיפור פני המרחב והפיכתו לנעים ומזמין יותר עבור תושבי העיר, או רעיונות לאירועי קהילה אשר יקדמו חיבור בין קבוצות שונות מקרב תושבי השכונה ויחזקו את תחושת הקהילתיות.

למי מופנה הקול הקורא?

מוזמנים להשתתף ולהגיש הצעות כיחידים או כקבוצות: עובדים וסטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב אשר עובדים/לומדים (במעמד "פעיל" ובעלי תעודת סטודנט תקפה) בשנת הלימודים תש"ף.'קמפוס ירוק' ו'עושים רחוב' מעודדים את מגישי ההצעות להיות שותפים מלאים ביישום הרעיון לאורך שנת הלימודים.

איך נענים לקול הקורא?

הצעות ורעיונות למיזם יש להגיש באמצעות הטופס המקוון עד לתאריך ה-1/12/2019

אז יאללה למה אתם מחכים? היכנסו לקישור תתחילו לעבוד!


איך אדע אם הרעיון שהצעתי נבחר?

ועדת מיון שתמנה מועצת קמפוס ירוק ואשר תורכב מנציגי המועצה הירוקה ומנציגי אגודת הסטודנטים תבחן את ההצעות על פי שיקול דעתה ותוך התחשבות, בין יתר, בשיקולים הבאים: מידת הרלוונטיות של הרעיון לנושא הקול הקורא, מקוריות הרעיון, ישימותו במסגרת מגבלות הזמן והתקציב ומידת היכולת של מציע הרעיון להוציאו אל הפועל.

במידת הצורך יוזמן מציע הרעיון להציגו בהרחבה בפני ועדת המיון. הצגת הרעיון בפני הוועדה תתקיים ביום ה-23/12/209 בין השעות 12:00-9:00 .בתום תהליך המיון יישלח מענה לכל מגיש הצעה.

הערות והבהרות

אופן יישום המיזם, היקף ותנאי התמיכה ועיתוי, עיתוי העברת התמיכה מובהר בזאת, כי האוניברסיטה ו/או האגודה הסטודנטיאלית לא יישאו בהוצאות הכרוכות בהגשת ההצעות, לרבות הוצאות נסיעה, הדפסה, עריכה, הפקה או כל הוצאה אחרת, בין אם קיבלה ועדת המיון את ההצעה ובין אם לאו.

בחינת ההצעות:

ועדת מיון שתמנה מועצת קמפוס ירוק ואשר תורכב מנציגי המועצה הירוקה ומנציגי האגודה הסטודנטיאלית תבחן את ההצעות על פי שיקול דעתה הבלעדי. בבחינת ההצעות ובחירת הרעיונות הזוכים תתחשב ועדת המיון, בין היתר, בשיקולים הבאים:

1. מידת הרלוונטיות של הרעיון ותרומת המיזם הפוטנציאלית למרחב העירוני והקהילתי, לאיכות הסביבה, לשמירת טבע, לקיימות או לחינוך לקיימות.

2. מקוריות הרעיון.

3. ישימות המיזם במסגרת התקציב הקיים ותחת מגבלות הזמן (שנה"ל תש"ף).

4 .מידת היכולת של המציע להוציא את הרעיון אל הפועל וסיכויי ההצלחה של המיזם.

היקף ותנאי התמיכה:

היקף התמיכה הכולל לא יעלה על 7,500 ש"ח. העברת התמיכה תבוצע בשתי פעימות ובהתאם לעמידה ביעדי המיזם כפי שאלו ייקבעו בפגישת הליווי הראשונה. הפעימה השנייה והאחרונה תוענק לקראת סוף שנת תש"ף ובפרט שהוצאת המיזם אל הפועל הושלמה בהצלחה בהתאם ליעדים שנקבעו בפגישת הליווי הראשונה.

מובהר בזאת, כי האוניברסיטה ו/או האגודה הסטודנטיאלית לא ישאו בהוצאות הכרוכות בהפעלת המיזם, ככל שתהיינה כאלה, אלא אם נתבקשו לכך ואישרו זאת מראש ובכתב באמצעות נציג מטעמה שהינו חבר בוועדת המיון. היה ועובד האוניברסיטה יזכה בפרס ינוכו מסכום הפרס מיסים כפי שיתחייב על פי דין.

הצגת המיזמים בטקס קמפוס ירוק:

מציע/ה שהמיזם שלו/ה יבחר יציג את המיזם באמצעות מצגת קצרה במסגרת טקס 'קמפוס ירוק' שמתקיים מידיי שנה לקראת סוף שנת הלימודים. מועד הטקס המדויק ומפרט למצגת ייקבעו ויימסרו למציעי המיזם על ידי נציג מוועדת המיון.

למי לפנות לבירורים ולשאלות נוספות?

יוזמות בתוך הקמפוס- למר מהדי חסן, רכז ועדת חינוך וקהילה קמפוס ירוק, בדוא"ל: mahdiha@post.bgu.ac.il

יוזמות במוקדי 'עושים רחוב' – ליובל מלכה, רכזת פרויקט 'עושים רחוב' בדוא"ל: community@aguda.bgu.ac.il​

osim.jpg 

מיזם עירוני-חברתי-סביבת​י תשע"ט​​​

​האוניברסיטה ואגודת הסטודנטים, באמצעות 'קמפוס ירוק' ו'עושים רחוב', יצאו בקול קורא לציבור העובדים והסטודנטים בבקשה להציע רעיונות למיזם עירוני-חברתי-סביבתי יחד עם ליווי בתכנון המיזם ובהוצאתו אל הפועל תוך הקצאת מענק כספי של עד 7,500 ש"ח שתכליתו מימוש המיזם.

במסגרת הקול הקורא, קמפוס ירוק תמך במיזמים שבוצעו בקמפוס מרקוס של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בתחום איכות הסביבה, שמירת טבע, קיימות או חינוך לקיימות באחד ממוקדי 'עושים רחוב' בתחום הנוגע לפיתוח המרחב העירוני במוקדי 'עושים רחוב' הקיימים, שיפור פני המרחב והפיכתו לנעים יותר ומזמין יותר עבור תושבי העיר, ​או ברעיונות לאירועי קהילה אשר יקדמו חיבור בין קבוצות שונות מקרב תושבי השכונה ויחזקו את תחושת הקהילתיות.

ועדת מיון שמונתה על ידי מועצת קמפוס ירוק ואשר הורכבה מנציגי המועצה הירוקה ומנציגי אגודת הסטודנטים בחנה את ההצעות על פי שיקול דעתה ותוך התחשבות, בין יתר, בשיקולים הבאים: מידת הרלוונטיות של הרעיון לנושא הקול הקורא, מקוריות הרעיון, ישימותו במסגרת מגבלות הזמן והתקציב ומידת היכולת של מציע הרעיון להוציאו אל הפועל.

הגינה ההידרופונית ממוקמת בקיר החיצוני של בניין חוסידמן ותשמש כגינת חקר בימי המדע לבני הנוער במרכז  
הגינה ההידרופונית ממוקמת בקיר החיצוני של בניין חוסידמן ותשמש כגינת חקר בימי המדע לבני הנוער במרכז 

הגינה ההידרופונית ממוקמת בקיר החיצוני של בניין חוסידמן ותשמש כגינת חקר בימי המדע לבני הנוער במרכז
פרופ' ירון זיו, יו"ר המועצה הירוקה שותל את השתילים הראשונים בגינה ההידרופונית 


בסיום הקול הקורא נבחרו המיזמים הבאים:

מיזם חקלא​​ות עירונית בת קיימא בשיתוף קמפוס ירוק ומהנדסים ללא גבולות

אוניברסיטת בן-גוריון ומרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע. במסגרת המיזם הוקמה מערכת הידרופונית על קיר הבניין של מרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע.

הידרופוניקה נמצאת בשימוש בסוכנות החלל האמריקנית ומאפשרת גידול צמחי  מאכל בהיעדר קרקע. בעולם בו אוכלוסיית העולם רק גדלה, העתיד דורש שיטות חקלאות מתקדמות. המערכת הוצבה על קיר בבניין מרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע והיא מורכבת מסט של צינורות, מיכל מים ומשאבה. מים בהם מומסים דשנים זורמים בצינורות ומזינים את הצמחים, ביחד עם חמצן חיוני, יתרונות השיטה כוללים חיסכון במשאב הקרקע והמים, הפחתה ואף ביטוח השימוש בחומרי הדברה. הקיר ההידרופוני בבניין חוסידמן ישמש להדרכת תלמידי ותלמידות תיכון במסגרת ימי מדע בנושאים שונים ומגוונים. ניטור ערכי המים נעשה כעת באופן ידני אך בעתיד יבוצע על ידי בקר אוטומטי שישדר נתונים באופן מקוון.

תא​​​ פלסטי"ק  

תא סטודנטים שמוביל ומקדם הפחתת שימוש בפלסטיק בקמפוס, הוחלט לתמוך בתא פלסטיק ולצרף את נציגיו למועצה הירוקה יחד עם פעילויות קידום בקמפוס להפחתת השימוש בפלסטיק ומעבר לשימוש בכוסות רב פעמיות.

פרויקט הפינה הרומ​​נטית

הפינה הרומנטית הוקמה בגינות עושים רחוב על ידי מוישה האוס והוקם במטרה לחזק את הקשר בין תושבי באר שבע וסטודנטים מאוניברסיטת בן-גוריון דרך שדרוג השכונות והמרחב הציבורי. מטרת הפרויקט היא ליצור תחושת אחריות, קהילתיות וסולידריות בין תושבי הקבע והסטודנטים בשכונות הוותיקות בסביבת האוניברסיטה באמצעות שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי. הפרויקט מהווה מנוע לפעילות קהילתית, מסייע ליצירת מרחב נעים ובטוח בשכונות ותורם לביסוס גופים מקומיים המשמרים את תוצרי הפרויקט. בפרויקט מיושמים עקרונות הפלייסמייקינג – עיצוב המרחב הציבורי ע"י הציבור ובהתאם לצרכיו.

הפינה הרומנטית
הפינה הרומנטית

פרויקט 'נעימה'

נעימה היא כלי נגינה ייחודי המוצב במרחב הטבעי, ייחודיותה של נעימה טמונה בכך שהניגון בה אינו דורש ידע מקדים. הנגן מכה עם מקל הנגינה על צינורות מתכת תלויים לפי סדר התלייה ואלו מפיקים את הצלילים של שיר נבחר.

השנה, הוקמה נעימה בתמיכת קמפוס ירוק ו"עושים רחוב" בגינת רינגלבלום בעיר. הנעימה מנגנת חלק מהשיר "פזמון ליקינטון" שכתבה לאה גולדברג והלחינה רבקה גוילי.

נעימה
נעימה