book.pngקובץ הקורסים האוניברסיטאי >>     ​                          ​​         write.pngרישום לקורסים >>

קורסים סביבתיים

מספר הקורס
  
שם הקורס
  
מרצה
  
מחלקה
  
361.2.2180עיבוד וניתוח תמונות טבעיות, רפואיות וביולוגיותד"ר ת. ריקלין רביבהנדסת חשמל ומחשבים
362.2.6836תופעות מעבר בזרימות הנדסיות ובטבעפרופ' א. רוגצ'בסקיהנדסת מכונות
362.2.6865תכונות חומר, כוחות, ודינמיקה של תאים ביולוגייםד"ר ל. עטיההנדסת מכונות
363.1.1021מאזני חומר ואנרגיהפרופ' ר. ביטוןהנדסה כימית
363.2.5891נושאים נבחרים בחומרים לאנרגיה מתחדשתד"ר ע. אדריהנדסה כימית
363.1.3202כימיה של המים בהנדסה כימית סביבתיתד"ר ע. נירהנדסה כימית
365.1.4771התנהגות סביבתית של חומריםפרופ' א. ויסולי-פישרהנדסת חומרים
365.2.6013תאים סולארים : עקרונות בסיסייםפרופ' י. כץהנדסת חומרים
365.1.4999ביו חומריםפרופ' נ. אשכנזיהנדסת חומרים
366.1.0102מבוא לתורת הכורים הגרעינייםפרופ' א. גלעדהנדסה גרעינית
369.1.1002מעבדת כימיה של חומרי טבע לביוטכנולוגיהפרופ' נ. פפוהנדסת ביוטכנולוגיה
369.1.2171מיקרוביולוגיה של מיםפרופ' א. גילאורהנדסת ביוטכנולוגיה
369.1.1181מיקרואורגניזמים וחומרים באמנות, ארכיאולוגיה ואדריכלותגב' א. נירהנדסת ביוטכנולוגיה
369.1.1171בשר מתורבת ותחליפי בשר מהצומחד"ר מ. עמירםהנדסת ביוטכנולוגיה
374.1.4019היבטים אנרגטיים בתכנוןפרופ' י. מאירהנדסת בניין
374.1.4026חופי הים התיכון, הנדסת הבניה הימית ותורת הגליםד"ר ק. סגלהנדסת בניין
374.1.4093מערכות אלקטרו-מכניות בבנייניםאינג' א. שטריתהנדסת בניין
374.2.5121היבטים גיאוטכניים בהנדסת רעידות אדמהד"ר ר. קמאיהנדסת בניין
374.2.5017שיטות ביצוע חדשניות בבנייהפרופ' י. שוחטהנדסת בניין
374.2.6010בנייה ירוקהפרופ' י. מאירהנדסת בניין
374.2.5102הנדסת רעידות אדמהד"ר א. שמרלינגהנדסת בניין
375.2.3135ניהול אסונות טבע ואירועים המונייםד"ר ד. הרטמןניהול והנדסת בטיחות