​​ללימודי תואר שני בפקולטה למדעי הבריאות רשאים להגיש את מועמדותם בוגרי תואר ראשון במדעי הרפואה, מדעי הטבע, ומדעי ההנדסה (עם מרכיב ביולוגי בתואר), שממוצע ציוניהם הסופי לתואר ראשון הוא 80 לפחות (מדור רישום​). מועמדים שחסר להם רקע ביולוגי יחויבו בלימודי השלמה.
​​סטודנטים בתואר ראשון הפעילים באוניברסיטת בן גוריון (או במוסד להשכלה גבוהה אחר) בעלי ממוצע תואר מעל 80, יוכלו להתקבל "על תנאי" על סמך ממוצע לימודים ב 5 סמסטרים (לתכנית תלת-שנתית) ואו ב-7 סמסטרים (לתכנית ארבע-שנתית), ובתנאי שממוצע ציוניהם גבוה מסף הקבלה. ​

מידע לגבי תנאי הקבלה והרשמה ללימודי תואר שלישי מופי​ע באתר בי"ס קרייטמן ללימודים מתקדמים.

​​​
לידיעון הפקולטה >> ​