sviva.png
סביבת / חווית הלומד
​​staff_dev.png
פיתוח סגל
research.png
חדשנות ומחקר​
 1.  טיפוח אחריות אישית ללמידה 

 2.  הרחבת טווח אפשרויות הלימוד / גישות למידה 

 3.  טיפוח מעורבות הסטודנטים באקלים ההוראה הפקולטי 

 4.  שילוב טכנולוגיה מתקדמת 

 5.  ניטור והערכה מתקדמים 

 6.  שילוב של כוחות מקומיים מהנגב  


 1. פיתוח זהות מקצועית ( PIF )  כמורה, מחנך ומנהיג במסגרת אקדמית

 2.   בניית מנהיגות מקומית בחינוך רפואי בהתבסס על בוגרי MPHE

 3.   קידום סגל קיים ועתידי (סטודנטים) לפתח עצמם כאנשי חינוך חושבים, משפיעים ומעורבים בפקולטה למדעי הבריאות.
    
 4.  קידום תרומה וקשר לנגב של סגל הפקולטה.

​ 


 1.  הפיכת מרכז פריבס למרכז אקדמי, כלונמר פועל , מקדם, מפרסם ומשפיע בשדה החינוך הרפואי 

 2.   שילוב של הלומדים תואר שני בחינוך רפואי במחקר במרכז , על מנת לייצר גרעין והמשכיות של פעילות אקדמית של המרכז 

 3.   פתיחת מסלול לעבודת גמר בחינוך רפואי 

 4.   שיתופי פעולה מחקריים עם בתי ספר ומחלקות אחרות בפקולטה ומחוץ לה 

 5.   קידום שיטות הוראה מתקדמות כפי שמשתקפות בתכנית האסטרטגית של הפקולטה​