​​​מבנה הלימודים לתואר שלישי


הגשת מועמדות לתואר שלישי​

מועמדים עם תואר שני שכלל תזה ונעשה בתחום עם זיקה ברורה למדעי המוח יכולים להגיש מועמדות. הגשת המועמדות תתבצע לאחר קבלת הסכמה להנחיה ממנחה המשויך למרכז זלוטובסקי למדעי המוח ולאחר שהוגדר נושא מחקר עם זיקה ברורה למדעי הקוגניציה והמוח. אנו מעודדים הנחייה על-ידי שני מנחים מתחומי דעת שונים, אך ניתן לבצע את עבודת המחקר גם תחת מנחה יחיד.

מועמדים המבקשים להתקבל לתואר שלישי במחלקה, נרשמים באתר של בי"ס קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים

בצירוף המסמכים הבאים:

- גיליונות ציונים

- שני מכתבי המלצה אקדמיים + מכתב מהמנחה המיועד שמעיד על כוונתו להנחות את המועמד.

- קורות חיים

- תוכנית מחקר ראשונית - עמוד אחד שמתאר את נושא ותכנית המחקר לדוקטורט, חתומה על ידי המנחה המיועד.


היקף הלימודים 

על התלמידים לקחת קורסים בהיקף של 6 – 12 נק"ז.


משך הלימודים​​

4 שנים


סמינר מחלקתי

לתלמידי תואר שלישי יש חובת נוכחות בסמינר המחלקתי ב-50% מהסמינרים בכל סמסטר.

לפרטים נוספים והנחיות בענייני תואר שלישי, ניתן לפנות לאתר בי"ס קרייטמן, בקישור זה​