​​​

ס​​​מסטר א'
נק"ז
מספר קורס
מבוא ​​להסקה סטטיסטית3.5243.1.0004
הסתברות 2 לסטטיסטיקאים4201.1.9931
יסודות מבני נתונים3.5202.1.9191
סמינר בסטטיסטיקה וניתוח נתונים-א0243.1.0011
סמסטר ב'נק"זמספר קורס
מודלים סטטיסטיים א4243.1.0002
סטטיסטיקה בייסיאנית3243.1.0006
סמינר בסטטיסטיקה וניתוח נתונים-ב0243.1.0012