טיפוח שיח ומנהיגות פדגוגיים: המחקר בחן את השיח בין מורות בישיבות צוות בתוך בתי הספר ואת הדרכים לשפר אותו. המחקר נערך בשיתוף פעולה עם מורות, מנהלות, מדריכות ומפקחות בשני מחוזות של משרד החינוך, במסגרת מהלך השקפה – מורים מובילים ליצירת ידע ואמנות הוראה. לדוגמאות של מגוון המחקרים שנערכו והפיתוחים שיצרנו במסגרת המחקר ראו את רשימת הפרסומים, את אסופת המאמרים, הכלים​, ואת הפעילות באתר של השקפה במחוז דרום.

​​למידה משמעותית באמצעות ​דיאלוג לימודי פורה: ניסוי שדה לבדיקת יחסי הגומלין בין שיח בכיתה לבין כישורים קוגניטיביים, מוטיבציה ללמידה והישגים לימודיים. המחקר ממומן על-ידי קרן ישראל למדע, כמרכז מצוינות, בשיתוף פעולה עם חוקרות מהאוניברסיטה העברית בירושלים ומאוניברסיטת תל אביב. אפשר להתרשם מהעשייה המחקרית, הפיתוחים וכיו"ב באתר דיאלוג לימודי פורה וברשימת הפרסומים של המעבדה​

פדגוגיה בישראל: פעילות ושיח בכיתות הלימוד: ניתוח פרקטיקות למידה והוראה, ותפיסות המורים אודותיהן, בשיעורי שפה בכיתות בתי ספר יסודיים בחינוך הממלכתי עברי. המחקר מציע תמונה מקיפה של המציאות בכיתות: על הדרך שבה מתנהלים השיעורים, הפעולות הננקטות במהלכם, התכנים הנלמדים, השאלות ששואלות המורות, המטלות שהתלמידים מתמודדים איתן ומבנה ההשתתפות בשיח. אפשר להתרשם מהמחקר בפרסומים, במהדורה מיוחדת של הד החינוך שיצאה לאור בנושא ובדו"ח המחקר המפורט.