​​​ ​​​​​​מערכת שעות תש"פא                                                מערכת שעות תש"פא - סמסטר ב

רוח וחברה-שיבוץ בפועל-סמסטר א תשפא.                         ב הנדסה וטבע - תשפ.

הנדסה וטבע-שיבוץ בפועל -סמסטר א תשפא.                     ב תשפ - רוח וחברה.