​​​ ​​​​​​​​​​מערכת שעות תש"פב     

רוח וחברה תשפב א.

הנדסה וטבע תשפב א.