מתוך תקנון הבחינות/ מזכירות אקדמית:

בקורס לתואר ראשון

בקורס לתואר ראשון רשאי הסטודנט לגשת לשני מועדי בחינה על פי הכללים החלים על

הקורס בו הוא לומד. סטודנט לתואר ראשון הלומד קורסים לתואר שני המוצעים ע"י היחידה

)עקב חוסר בקורסי בחירה( רשאי לגשת לשני מועדי בחינה. סטודנט שנעדר לפחות -

מאחד משני המועדים להם הוא זכאי )מועד א' ומועד ב'( בשל אחת מהסיבות המפורטות

בסעיף 7, יהא רשאי לבקש בחינה במועד מיוחד. בחינה במועד המיוחד הראשון בקורס

תתקיים תוך עשרה שבועות מהבחינה במועד ב' באותו קורס. קיום בחינה במועד מאוחר

יותר טעונה אישורו בכתב של דיקן הפקולטה. הזכאות למועד מיוחד אינה תקפה לגבי בחינת

בית.

מועדי בחינה מיוחדים

7סעיף . היעדרות מבחינה

סטודנט שנעדר מבחינה במועד אחד או בשני המועדים מהסיבות המפורטות להלן, יהא

רשאי לבקש לגשת לבחינה במועד מיוחד לאחר שיציג אישורים מתאימים לסיבת היעדרותו.

את הבקשה יש להגיש לוועדת ההוראה היחידתית, על פי הנוהל המקובל בפקולטה, לא

יאוחר משבועיים לאחר תום מועד הבחינות של הסמסטר.

עם פרסום מועדי הבחינות, על היחידות לפרסם לסטודנטים את הנוהל להגשת הבקשה

למועד מיוחד. סטודנט שאושר לו להבחן במועד מיוחד, יהיה חייב להירשם מראש לבחינה,

על פי הנהלים שפורסמו ע"י היחידה/ הפקולטה. הודעה על תאריך הבחינה תימסר לסטודנט

שלושה שבועות לפחות לפני מועד הבחינה.

סטודנט שנרשם לבחינה, אך לא ניגש ולא הודיע על ביטול הרשמתו, לפחות 120 שעות

מראש  )חמישה ימים(  ישלם דמי טיפול מיוחד בגובה 200 ₪. )הסכום יעודכן מעת לעת(.

7.2  סיבות המזכות במועד מיוחד

להלן הסיבות המזכות סטודנט במועד בחינה מיוחד. יש לשים לב להבהרות ( 1 ) עד ( 5 )

בהמשך הסעיף בהתאם להפניות.

א. בחינה אחרת שמתקיימת בחפיפה(1)

ב. שירות מילואים(2)

ג. אשפוז בבית חולים(5)

ד. היעדרות בשל אירוע מזכה לתקופה של 21 ימים לפחות במהלך הסמסטר, בשל

אחת מהסיבות הבאות: שמירת הריון, נסיעה לחו"ל למטרת אימוץ, לידה, אימוץ

או קבלת ילד למשמורת או אומנה(3)

ה. אבל )שבעה ימים לקרבה משפחתית ראשונה(5) )

ו. חגים ומועדים דתיים המפורטים בפרק הכללי של השנתון.

ז. תחרות ספורט ייצוגי(4)

ח. יום חתונת הסטודנט.

 

בכל מקרה אחר, רשאי הסטודנט לפנות לוועדת ההוראה היחידתית בבקשה לאישור בחינה

במועד מיוחד. ועדת ההוראה תשקול הבקשה ותקבל את החלטתה בתוך שלושה שבועות

מיום הגשת הבקשה.

 

טופס בקשה לוועדת הוראה- היחידה לאנגלית כשפה זרה - PDF  DOC