ybm.png 

היסטוריה של הארכיון

הקשר הראשוני עם משפחתה של יוכבד בת-מרים נוצר על ידי פרופסור רות קרטון-בלום, אשר כתבה ספר על יצירתה של בת-מרים. לאחר פטירתה של המשוררת, נמשך הקשר האישי של פרופסור קרטון-בלום עם המשפחה דרך בתה של בת-מרים, מריאסה. מריאסה הסכימה להעביר את המכתבים של אמה לפרופסור קרטון-בלום, ולפני כעשור, בתיווכו של פרופסור יגאל שוורץ, הועברה תכולת הארכיון כולו לידי מכון "הקשרים".

 

היקף האוסף

האוסף מכיל מכתבים שכתב ושקיבלה המשוררת וכן ספרים עם הקדשות שהוענקו לה. מטרת הארכיון היא לאסוף את כל הספרים  שכתבה, וכן את כל המחקרים, היצירות והאזכורים אודותיה ואודות יצירתה.