מודגש בזאת כי אין ללמוד קורס שנלמד במסגרת אקדמית אחרת. למד תלמיד קורס חובה או בחירה במסגרת כזו, לא ייחשב הקורס במסגרת החובות לתואר. בכל מקרה של ספק יש לפנות לועדת ההוראה של המחלקה.
פטור - תלמיד יקבל פטור מקורסי חובה והשלמה שלמד במסגרת אקדמית לתואר ועמד בדרישות הקורס בהצלחה. ה"פטור" איננו מזכה בנקודות זכות. תלמיד שמקבל "פטור" מקורס חובה חייב ללמוד קורס חלופי (על פי טבלת הפטורים). אין צורך ללמוד קורס חלופי בגין קורס השלמה. ה"פטור" טעון אישור ועדת הוראה של בית הספר.
 
* בדיקת הזכאות לפטורים נעשית על ידי מזכירות המחלקה, בהסתמך על גיליון הציונים מהתואר הראשון אותו צירף התלמיד למעטפת ההרשמה לאוניברסיטה. אין צורך להגיש בקשה לפטור, אלא אם גיליון הלימודים של התלמיד מלימודי התואר הראשון אינו מופיע במסמכי הרישום שלו לאוניברסיטה.
טיוטת תשובה תימסר לתלמיד במפגש האוריינטציה שיערך טרם תחילת שנת הלימודים.
במידת הצורך, יידרש התלמיד על ידי מזכירות המחלקה להמציא סילבוס רלוונטי לקורס ממנו הוא מבקש פטור.
הכרה - תינתן אך ורק בקורס שנלמד במסגרת תואר שני במוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, לא מומש לתואר, נמצא רלוונטי לתכנית וציונו לפחות 70. מספר הקורסים המקסימלי שיוכר לתלמיד לא יעלה על שלושה קורסים סך הכל ולא יותר מ - 9 נק"ז. ההכרה טעונה אישור ועדת הוראה של בית הספר.
אם לתלמיד קורסים עודפים לתואר, יגרע העודף מההכרה ולא מהקורסים אותם למד במסגרת לימודיו לתואר.
 
 
*** למידע על מבחני פטור- נא להיכנס למידע על בחינות - מבחני פטור