​מקורות מידע:
 
ü     אתר המחלקה
מידע על סגל המחלקה, שנתון (תקנות לימודים, תכניות לימוד ועוד), פטורים, מערכת שעות, טפסים.
 
ü     לשונית לסטודנטים –  http://in.bgu.ac.il/Pages/4students.aspx
Ø     אזור אישי לסטודנטים - תדפיסי ציונים, אישורי לימודים, לוח בחינות
Ø     שרותי מידע אישי – דוא"ל POST, הזמנת אישורים בתשלום, סריקת מחברות בחינה, מערכת ערעורים ועוד.
Ø     מידע אקדמי – לוחות שנה אקדמיים, הוראה מתוקשבת מודול, רישום לקורסים ועוד.
Ø     כללי – יחידת בחינות, דיקנאט סטודנטים ועוד.
Ø     מחשוב – הרשאות ועוד.
 
ü     מערכת הודעות לסטודנטים –  https://bgu-cc-msdb1.bgu.ac.il/weboard/login.aspx
קבלת עדכונים לגבי קורסים, הודעות מטעם המחלקה.
  
ü     סריקת מחברות בחינה - https://gezer1.bgu.ac.il/meser/login.php - צפייה במחברת הבחינה (לאחר שנסרקה). ניתן לערער עד 3 ימים מיום פרסום הציונים.
 
ü     ערעורים על ציון בחינהhttps://appeals4u.bgu.ac.il/appealssystem/appeals/Login.aspx - צפייה במצב הערעור.
 
ü     התאמות לסטודנטים (הרשימה המלאה בדיקנאט הסטודנטים) –
Ø     התאמות בעקבות טיפולי פוריות, הריון, לידה
Ø     התאמות בנושא מילואים
  
ü     הוראה מתוקשבת Moodle http://moodle2.bgu.ac.il/
החל מסמסטר ב' תשע"ד יופעל ה Moodle במקום HighLearn -  הודעות מטעם מרצה הקורס, חומרים של הקורס שהמרצה מעלה לאתר (מצגות/מאמרים וכו').