ארכיון בן-גוריון שבאוניברסיטת בן-גוריון בנגב מציע את המידע שברשותו בשירות מקוון זה/ברשת האינטרנט בכפוף לתנאים הבאים.

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות, לרבות "משתמש ברישיון" כמפורט להלן.


1. אתר אינטרנט זה מנוהל ומתוחזק על יד​​י ארכיון בן-גוריון.

התכנים המופיעים באתר מוגנים בזכויות קניין רוחני המצויות בבעלות ארכיון בן-גוריון או בבעלותם של צדדים שלישיים.
היצירות המופיעות באתר זה, לרבות תצלומים, מסמכים, קטעי קול, סרטונים וכו', (למען הנוחות, ולצורך מסמך זה המונח "יצירות" מתייחס לכל אחד מסוגי מידע אלו) מוגנות בזכות יוצרים, המצויה בבעלות ארכיון בן-גוריון או בבעלותם של צדדים שלישיים. כל הזכויות ביצירות אלה שמורות לבעלי הזכות, לרבות הזכויות המוסריות, ככל שישנן כאלה על-פי הדין.
לא ניתן להעתיק יצירות אלה או לעשות בהן כל שימוש, אלא לפי תנאי רישיון המפורטים מטה או לפי כל דין (למשל, יצירות שזכות היוצרים בהן פקעה לפי הדין; שימוש הוגן וכו').

2. מותר לך:

מותר להשתמש שימוש הוגן בכל יצירה המונגשת באתר הארכיון המקוון לצרכי לימוד ומחקר בתנאים הבאים:

מותר לצטט, להעתיק, להפיץ, להראות ולשלוח כל יצירה כזו בחינם, למטרות לימוד ומחקר.
מותר לבצע שינויים טכניים בכל בתצלום כאמור כדי להתאים אותו לשימוש בכל מדיה או פורמט דיגיטליים אחרים.
אתה חייבלציין ליד היצירה את שם היוצר, אם ישנו ואת שם ארכיון בן-גוריון.

אסו​ר לך:

אסור לעשות שימוש מסחרי כלשהו ביצירות.

אסור לשנות את היצירה או להשתמש בה בצורה פוגענית.

אסור ליצור יצירות נגזרות או להעניק רישיון-משנה בתצלום (חוץ ממה שמותר לפי תנאי הרישיון או לפי כל דין).

2.א. הגדרות:

 1.  "נותן הרישיון" הוא ארכיון בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

 2.  "היוצרהוא מי שיצר את היצירה.

 3.  "היצירה" הוא היצירה המוגנת בזכות יוצרים המוצעת לשימוש על פי תנאי רישיון זה.

 4.  "המשתמש ברישיון" הוא מי שמממש זכויות על פי תנאי רישיון זה ואשר לא הפר לפנים את תנאי רישיון זה.

2.ב. כללי:

 1. ארכיון בן-גוריון מציע בזאת לציבור רישיון להשתמש ביצירות שבאתר ואשר זכות היוצרים בהן מצויה בבעלותו המלאה, או שהופקדו בו לצרכי לימוד ומחקר, או שזכות היוצרים בו פקעה לפי הדין, בהתאם לאמור להלן.

 2.  יודגש, כי ארכיון בן-גוריון איננו בעל זכות היוצרים בכל היצירות שבחזקתו, ורישיון זה מוענק אפוא רק לגבי היצירות שבהן יש לארכיון בן-גוריון זכות יוצרים, לגבי המסמכים הארכיונים שהופקדו בו לצרכי לימוד ומחקר, ולגבי תמונות שזכות היוצרים בהן פקעה על פי הדין. אלו מונגשים באתר הארכיון המקוון.

 3. היצירות כאמור בסעיף 2.ב.1 מוצעות לשימוש בכפוף לתנאי רישיון זה (להלן – "הרישיון"). על ידי ביצוע פעולה מהפעולות המותרות על-פי רישיון זה, המשתמש ברישיון מקבל את תנאיו של הרישיון ומסכים להם. נותן הרישיון מעניק למשתמש ברישיון את הרישיון כמתואר בזאת כנגד הסכמתו של המשתמש ברישיון לתנאים אלה.

2.ג. הענקת רישיון

בכפוף לתנאי רישיון זה, נותן הרישיון מעניק בזאת למשתמש ברישיון, רישיון עולמי, ללא תמלוגים, לא בלעדי, בלתי-מוגבל בזמן ולכל מטרת לימוד ומחקר, לעשות ביצירות כאמור בסעיף 2.ב.1, את הפעולות הבאות ובתנאים הבאים:

 1. ​​​​לעיין ולקרוא את החומר המפורסם בפורמט מקוון, ו/או להשתמש בחומר לכל מטרה אישית ולא-מסחרית, לצורך הכנת עבודות, דוחות, הצגות, או לשימושים אקדמיים אחרים. "שימוש הוגן" במשמעו היסודי שימוש בלא יותר מאשר 10% מכל תוכנו של מסמך יחיד של ארכיון בן-גוריון או 500 מילים מתוך מסמך יחיד, לפי הנמוך מביניהם.
   – מותרות. שימוש הוגן מעבר לכך – יש לבחון באופן פרטני.                       

 2. יצירת יצירה נגזרת, ובפרט סילוף, פגימה, או ביצוע פעולה אחרת העלולים לפגוע בשמו או בכבודו או של היוצר, או של נותן הרישיון – אסורה.

 3.  הענקת רישיון-משנה ביצירה – אסורה.

 4.  בכל שימוש ביצירה, על המשתמש ברישיון לציין את שם היוצר, אם ישנו וכן את שם ארכיון בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בהתאם לכללי הציטוט האקדמי.

 5.  למען הסר ספק, רישיון השימוש ביצירות כאמור אינו כולל יצירות אשר זכות היוצרים בהן שייכת לגורמים שאינם ארכיון בן-גוריון. כל שימוש ביצירה כזו, אשר שם בעל זכות היוצרים בה מצוין לגביה במפורש, מותנה בקבלת אישורו של בעל זכות היוצרים כאמור.

 6.  יובהר, כי הרישיון אינו מקיף, בהכרח, גם את הזכות המוסרית ביצירה, אשר שייכת ליוצר. במקרים בהם קיים חשש לפגיעה בזכות המוסרית של היוצר, על המשתמש ברישיון לפנות ליוצר ולקבל את הסכמתו לשימוש המבוקש.

 7.  רישיון זה אין בו כדי לאפשר, להתיר או לאשר פעולה אשר עשייתה היא עוולה או הפרת הוראת חיקוק כלשהו, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

 8.  רישיון זה אין בו כדי לחייב את ארכיון בן-גוריון להעלות לאתר את היצירות המצויות ברשותו, כולן או חלקן.

 9.  הרישיון ניתן ביחס ליצירות המופיעות באתר כמות שהן, לרבות ברזולוציה בה הן מופיעות באתר. אין ברישיון זה כדי לחייב את ארכיון בן-גוריון להעלות לאתר את היצירות באופן אחר, לרבות בפורמט שונה או ברזולוציה זו או אחרת, או לספק את היצירות באופן אחר, לרבות בפורמט וברזולוציה שונים מאלה שבאתר.

 10.  בכל שאלה בנוגע להיקף השימוש המותר, ו/או בבקשה לעשיית שימוש שאינו מותר על-פי תנאי רישיון זה, ניתן לפנות למשרד בכתובת הדוא"ל המופיעה באתר האינטרנט של הארכיון על-מנת לקבל את הסכמתו בכתב.

2.ד. פקיעת הרישיון:

רישיון זה והזכויות המוענקות על פיו יפקעו באופן מידי עם הפרת תנאי הרישיון על ידי המשתמש ברישיון.

2.ה. שונות:

תנאים נוספים הנוגעים להסכם הרישיון כאמור:

 1. צד לרישיון זה לא יחשב כמי שוויתר על קיום תנאי מתנאי רישיון זה או כמי שהסכים להפרה של תנאי מתנאיו, אלא אם הוויתור או ההסכמה נעשו בכתב ואותו צד חתם על כך. הדבר ייעשה בתיאום מראש עם היועץ המשפטי של ארכיון בן-גוריון.

 2. רישיון זה מ​הווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע ליצירה שבנדון. אין כל הבנות, הסכמים או רישיונות אשר לא פורטו לעיל. נותן הרישיון לא יהא כפוף לתנאים נוספים, אשר עשויים להופיע בכל הודעה מטעם המשתמש ברישיון. כל שינוי בתנאי רישיון זה אינו תקף, אלא אם נעשה בהסכם משותף בכתב בין נותן הרישיון לבין המשתמש ברישיון.

3. מצגים, אחריות והסרת אחריות

 1. ‏ השירות באתר זה, לרבות הרישיון כאמור בסעיף 2 (להלן – "הרישיון"), מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is"). השימוש באתר ובמידע הנמצא בו וכן ביצירות לפי הרישיון נעשה על אחריות המשתמש בלבד.

 2. ‏ארכיון בן-גוריון שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הרישיון בכל עת.

 3. ‏ארכיון בן-גוריון שומר לעצמו את הזכות להסיר חומר מהאתר בכל עת, לרבות יצירות הנתונות לשימוש הציבור כאמור לעיל ברישיון השימוש ביצירות, בכל עת.

 4. ‏ארכיון בן-גוריון לא יישא באחריות לשינויים שנעשו בתכנים המוצגים באתר זה, או ביצירות, על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.

 5. ‏ארכיון בן-גוריון לא יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר, לרבות הורדת יצירות לפי תנאי הרישיון, נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות או שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר ויישומי אינטרנט (כגוןJava JavaScript, Active-X ).

 6. ‏ארכיון בן-גוריון לא יישא באחריות להתאמת השירות, הרישיון ו/או היצירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא יישא ארכיון בן-גוריון באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.


4. פרטיות

 1. ​לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר, נאסף מידע לצרכים סטטיסטיים באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך. המידע נאסף למטרות איתור המידע המבוקש ביותר או המבוקש פחות; איתור ליקויים טכניים במבנה האתר ובחינת
  ביצועי המערכת. איסוף זה נעשה בעזרת "עוגיות" (cookies) וכן באמצעות איסוף שוטף של הפגיעות (Hits) באתר.

 2.  "עוגיות" הינן פיסות מידע שמגיעות משרת האינטרנט, ונכתבות בדפדפן. הן משמשות בדרך כלל ליצירת המשכיות בהתקשרות שבין המשתמש לשרת, ומשמשות לאיסוף הנתונים האמורים. מנגנון ה"עוגיות" ניתן לשליטה מתוך הדפדפן, והמשתמש אינו נדרש לספק מידע כלשהו כדי להיכנס לאתר ולגלוש בו. המשתמש יכול בכל עת לבטל את השימוש ב"עוגיות", ולשלוט בזרימת המידע ב"עוגיות".

 3.  במידע הנאסף במהלך הפעלת האתר לא נעשה שימוש כדי לאתר את זהות המשתמשים, ו/או לכל שימוש אחר הפוגע בצנעת הפרט, והמידע נועד למטרות שצוינו לעיל בלבד.