​נוהל הבחינות בא להבהיר את הכללים המקובלים לגבי הבחינות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

הנוהל המצ"ב מחייב את המרצים והסטודנטים כאחד.

 

הנושאים המרכזיים בהם דן הנוהל:

  1. דרישות והערכה בקורס

  2. התנאים המזכים  בהשתתפות בבחינה

  3. סוגי מבחנים

  4. מועדי בחינות ומועדים מיוחדים

  5. תקנות והתנהלות הבחינות

  6. בדיקת המבחנים וערעורים

נוהל הבחינות המעודכן מופיע באתר המזכירות אקדמית;​ Exams Regulations
נוהל בחינות מקוונות – נספח לנוהל בחינות | ימי קורונה;​ Procedure of Online Exams