​​​​​​​​​​​​​​​​*** For an English version click here​​ ***


יש להגיש את הטופס רק לאחר קריאת דף הנחיות זה [1].

המענק המשולם בשנת תשפ"ד ניתן בגין פעילות אקדמית שבוצעה בשנת תשפ"ג (1.10.2022-30.9.2023). 

תנאי זכאות להגשת בקשה למענק:

1. חברי סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל ובדרוג מומחים ויוצרים מדרגת מרצה ומעלה העובדים במשרה מלאה ועבדו לפחות ששה חודשים באוניברסיטה בשנת תשפ"ג.

2. חבר סגל שפרש/יפרוש לפני 1.10.2023 לא יהיה זכאי למענק.

3. חבר סגל ששהה בשבתון או בחל"ת בתשפ"ג יוכל לדווח על עמידה בקריטריונים עפ"י פעילותו בתשפ"ב.

הבהרות נוספות בגין תשלום מענק קריטריונים:

· חבר סגל שיתחיל את עבודתו בראשית תשפ"ד (1.10.23) ישולם לו המענק בתשפ"ה.

· חבר סגל שישהה בשבתון או בחל"ת בתשפ"ד, לא יהיה זכאי לתשלום המענק באותם החודשים בהם יימצא בשבתון או בחל"ת.

חבר סגל שיחזור מהיעדרות של למעלה משנת לימודים מלאה, לא ישולם לו המענק בתשפ"ד. בתום השנה הוא ידווח על פעילותו בתשפ"ד ואם יעמוד בקריטריונים, ישולם לו המענק פעמיים בתשפ"ה.

לאחר מילוי הטופס, סימון הצהרה על נכונותו ולחיצה על "שלח לאישורים", הטופס המקוון יישלח לאישור הרמ"ח. עבור קריטריונים מסוימים נדרש גם אישור דיקן/רקטור. בסיום התהליך, הטופס יגיע למשאבי אנוש להזנת המענק במערכת בהתאם לשיעור הזכאות. טופס בו תימצא זכאות אוטומטית ל-4 קריטריונים ויותר, יישלח ישירות להזנת המענק במערכת (ללא צורך באישור רמ"ח). תנוהל בקרה על הטפסים בהתאם לצורך. 

יש להגיש את הטופס במערכת לא יאוחר מתאריך 30.9.2023

הערה:

הזכאות למענק האקדמי היא בגין פעילות אקדמית שמעבר לעבודה הרגילה בהוראה ומחקר שהיא הבסיס להעסקת חבר/ת הסגל. בהמשך הדף מפורט ומובהר מהי עבודה רגילה של חבר סגל באוניברסיטה, אשר בגינה אין חבר הסגל זכאי למענק.

[1]  הטופס המקוון להגשת בקשה למענק קריטריונים נבנה עפ"י הדו"ח שאושר ע"י ות"ת, בהמשך לאישור סנאט האוניברסיטה בישיבתו מיום 12 בנובמבר 2017.​


​הסבר על מה​ות הפעילות האקדמית הרגילה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

במסגרת הפעילות האקדמית הרגילה של חבר סגל באוניברסיטה נכללות הפעילויות המפורטות להלן:

1. הוראה

תפקידי הוראה של חברי סגל כוללים: הוראה פרונטאלית, הכנת תוכניות לימודים, בדיקת בחינות ועבודות, ייעוץ לתלמידים, הדרכה והנחייה של תלמידים מתקדמים, שיפוט עבודות מוסמך ודוקטור.

עומס ההוראה המקובל באוניברסיטה, במסלול הרגיל, הוא 6-8 ש"ש שיעורים פרונטאליים בסמסטר. הדרכה במעבדה, תרגילים וקורסי קריאה מודרכת נחשבים כשיעורים פרונטאליים. הדרכה בשדה וסיורים יוכלו להיחשב גם הם כשיעורים פרונטאליים עפ"י מדד שנקבע. בכל מקרה, חבר סגל המלמד יותר מ- 7 שעות הוראה בסמסטר (ממוצע של 8-6 ש"ש) יוכל לזקוף את קריטריון מספר 7 להלן, לזכותו.

בהמלצת ראש המחלקה ואישור הדיקן, יוכל לקבל חבר סגל פטור של עד מחצית עומס ההוראה בסמסטר אחד בשנה, עבור ביצוע פרויקט חד פעמי.

נושאי תפקידים באוניברסיטה יוכלו לזכות בהפחתה בשעות ההוראה שלהם על-פי החלטות הועדה המרכזת.

דיקן הפקולטה, באישור הרקטור, יוכל לאשר לחברי סגל חריגה בהיקף חובות ההוראה שלהם, גם ללא ההמרה המפורטת לעיל.

2. פעילות מחקרית משמעותית

חבר סגל באוניברסיטה צריך להקדיש למחקר את מלוא הזמן העומד לרשותו מעבר לזמן שהוא מקדיש להוראה ולפעילות מנהלית אקדמית. עליו לעשות כל מאמץ לבצע עבודה מחקרית וראוי שיפרסם את תוצאות מחקריו בכתבי עת מובילים בתחום שקיים לגביהם שיפוט מדעי.

3. פעילות אקדמית מנהלית

השתתפות בפעילות של ועדות ומוסדות של האוניברסיטה, מילוי תפקידים אקדמיים אליהם נבחר או התמנה, השתתפות בהליכי מינוי ועליה בדרגה של עמיתים, כולל כתיבת חוות דעת על עמיתים המועמדים למינוי או להעלאה וכד'.

פעילות אקדמית מנהלית מעבר לפעילות הרגילה תזכה את חבר הסגל בקריטריונים המתאימים. פעילות כזו היא, למשל, השתתפות בוועדה אקדמית מרכזית בהתאם לרשימה שנקבעה, בה הפעילות היא מעבר לרגילה, ו/או השתתפות לפחות בשתי ועדות, ו/או ביצוע שני תפקידים מנהליים אקדמיים רגילים אחרים כמפורט בקריטריון 6 ובהתאם לנספח א' המצ"ב.

4. שונות

בכל פעילות בה משתתפים יותר מחבר סגל אחד (לאו דווקא מאותו מוסד) יש לחלק את הפעילות בין כלל המשתתפים בה. לדוגמה, אם שני חברי סגל משתתפים בהוראת קורס של 4 שעות שבועיות במשך השנה, ייחשב קורס זה כ- 2 שעות שבועיות שנתיות בלבד לכל אחד מחברי הסגל.

הדרכה של תלמידים מתקדמים מוגבלת למשך הזמן התקני לכל תלמיד – עד שנתיים לתלמיד מוסמך, עד ארבע שנים לתלמיד דוקטור, עד 3 שנים לפוסט דוק.

עבודת הסגל האקדמי מחייבת הפריה הדדית בין חבריו ומגע בלתי אמצעי עם הסטודנטים. לשם כך, חשוב שחברי הסגל יהיו נוכחים בקמפוס במידה הדרושה למילוי חובותיהם ההוראתיות, המחקריות והמנהלתיות.​

​​הצהרה על קריטריונים מזכים למענק אקדמי-אוניברסיטאי
בגין פעילות בשנת תשפ"ג

חבר סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל, שעובד במשרה מלאה באוניברסיטה והממלא אחר תנאי העבודה הרגילים, אם יעמוד בארבעה מתוך 11 הקריטריונים המפורטים בהמשך - יקבל את מלוא תוספת הגמול האקדמי. בגין עמידה בשלושה קריטריונים, הזכאות תהיה 3/4 מגובה המענק, בגין שני קריטריונים,  הזכאות תהיה ל – 1/2 מגובה המענק, עמידה בקריטריון אחד (לפי ההנחיות המפורטות בהמשך), תזכה ב- 1/4 מהמענק.

הקריטריונים נחלקים ל- 4 קטגוריות:

א. פעילות מחקרית משמעותית

ב. תמיכה במחקר

ג. הוראה

ד. קידום קשרי אקדמיה-חברה- תרומה למשק ולחברה

לפחות 1 מהקריטריונים יהיה מקטגוריה א - "פעילות מחקרית משמעותית". באם מצוינים קריטריונים נוספים, לפחות אחד מהם צריך להיות מקטגוריות ב-ד.

מובהר בזאת כי לא ניתן שכל ארבעת הקריטריונים המזכים בתשלום מענק יהיו מקטגוריה א.

חבר סגל אקדמי במסלול הרגיל, בדרגת מרצה, העומד בתנאים של הקדשת זמן מלא למוסד, יהיה זכאי למענק אקדמי-אוניברסיטאי עפ"י קריטריונים במשך שש השנים הראשונות לשירותו במוסד, בתנאים הבאים :

א. אם עמד בשלושה מן הקריטריונים המפורטים במסמך זה, לפחות אחד מקטגוריה א' ולפחות 1 מקטגוריות ב- ד,  או אם עמד בשני קריטריונים, לפחות אחד מקטגוריה א' ולפחות 1 מקטגוריות ב- ד, וכן הגיש לדיקן דו"ח (בן 1-2 עמודים) המעיד על פעילות מחקרית, יקבל את מלוא המענק.

ב. אם עמד בקריטריון אחד מקטגוריה א', והגיש דו"ח כנ"ל, יקבל 3/4 מהמענק האקדמי - עפ"י קריטריונים.

ג. אם עמד בקריטריון אחד בלבד, מקטגוריה א', יקבל 1/2 מהמענק האקדמי - עפ"י קריטריונים.

האמור לעיל לגבי מרצה, יחול על מרצה-בכיר במשך ארבע השנים הראשונות לשירותו במוסד.

(מרצה או מרצה-בכיר כנ"ל זכאי גם לבחור באפשרות של עמידה בארבעה קריטריונים, כשאר חברי הסגל, ולהיות פטור מן הצורך הנוסף של עמידה בתנאים של הקדשת זמן מלא למוסד)


להגשת ט​ופס הקריטריונים המ​קוון »


הנחיות להגשת טופס מקוון - חברי סגל

הנחיות לאישור טופס מקוון - גורם מאשר

רשימת תפקידים מנהליים והשתתפות בוועדות המזכות בקריטריון