צוות קליטת חברי סגל
שלב א'
סטטוס​לו"ז​​תקשור פתרונות הצוות

שיפור תהליכי בינויהושלם​ינואר 2022
ינואר 202​2
שיפור תקשורת בינויהושלם​ינואר 2022
טיס"ן הצלחו"תהושלם​ינואר 2022
הגדרת תפקיד המנטור ותמריציםהושלםאוגוסט 2021
בחירת מנטורים בכל המחלקותהושלםאוגוסט 2021 
בניית תוכנית הדרכההושלםאוגוסט 2021 
הגדרת מדדי ביצוע והצלחההושלם
ינואר 2022 
צוות רכש והתקשרויות
שלב א'
סטטוסלו"זתקשור פתרונות הצוות
העברת הזמנה מהירה ישירות לספק לאחר אישור רכש ובטיחותהושלם​אוגוסט 2021
​מרץ 2022
העלאת מדרגי חיתוםהושלםמרץ 2021​
פורטל ספקיםאפיוןיוגדר בהמשך
ממשק תפנית לחוקריםהושלםפברואר 2022 
כרטיסי אשראי נטעניםהושלםאוקטובר 2021
צוות מלגות, הוראה ותלמידי חו"ל
שלב א'
סטטוסלו"זתקשור פתרונות הצוות
Welcome Center דיגיטליאפיון יוני 2022
ספטמבר 2022​
תרגום טפסים ומערכות והטמעתםהושלם דצמבר 2021
Welcome Center פיזיא​פיון ​דצמבר 2022
הנגשת מסלול תלמיד חו"להטמעה אוגוסט 2022
הקמת מערכת להגשת מועמדויות למלגות תחרותיותאפיון
 2023
מערכת לניהול אבני הדרך במחקר בתואר שניאפיון יוגדר בהמשך
איגום והנגשת מידע על מלגות פוטנציאליותהושלם מרץ 2022
ממשק להצגה וניתוח של משובי הוראהאפיון 2023
מחשוב תהליכי בקשות סטודנטיםאפיון יוני 2022
סנכרון יומן ההוראה עם היומן האישי של המרצהאפיון יוגדר בהמשך

Pre-Grant, צוות הרשות למו"פ​                                      שלב א'

ס​טטוסלו"זתקשור פתרונות הצוות
פלטפורמה למידע וניהול הפעילות המחקריתאפיון יוגדר בהמשך
מאגר הצעות מחקר שאושרו למענקהושלם ספטמבר 2021

Post-Grant, צוות הרשות למו"פ                                     שלב א'

סטטוסל​ו"זתקשור פתרונות הצוות
מידע לחוקר – ניהול תקציבי מחקרהושלם ספטמבר 2021מאי 2022
שחרור אוטומטי של שריוני תקציבאפיון יוני 2022
הנגשת מידע לחוקר אודות יתרות מחקר בסעיפים פעיליםהושלם דצמבר 2021
העברת תקציב עצמאית ע"י החוקר בין סעיפי תקציב גמישיםאפיון 2023
הודעה אוטומטית על סגירת תקציב והעברת יתרות לתקציב החזרי מחקרהושלם מרץ 2022
הנגשת נתוני מלגאים ומועסקים בשכר במחקרהושלם דצמבר 2021
צוות רכש חו"ל וייצוא 
שלב ב'

סטטוס
ל​ו"ז

תקשור פתרונות הצוות
הנגשת מידע לגבי תהליך רכש חו"ל באתר
הטמעה
יוני 2022
שיפור ממשקים במערכת תפנית
אפיון
2023
צוות נסיעות ואירוח מחו"ל
שלב ב'

סטטוס
ל​ו"ז

תקשור פתרונות הצוות
הנגשת מידע לגבי תהליך נסיעה אקדמית לחו"ל
הטמעה
יוני 2022
​התאמות בתפנית להזמנת נסיעה אקדמית לחו"ל
אפיון
2023
​פיתוח טופס אירוח מקוון

​הנגשת מידע על אירוח מחו"ל

​עדכון והוספת סעיפים להזמנה קיימת בתפנית

​בקשה מקוונת להחזרי הוצאות אירוח


​צוות העסקת ומינויים
שלב ב'

סטטוס
לו"זתקשור פתרונות הצוות​
​צמצום תחנות אישור בתהליך ההעסקה
​אפיון
2023​​​
​מערכת לגיוס עוזרי מחקר
​אפיון
2023​
​טופס מקוון להעסקת מרצים מחו"ל
אפיון​
2023​
​סימולטור לצורות העסקה
אפיון​
2023​

צוות ​אירוח וכנסים
שלב ב'
סטטוס​
לו"ז​תקשור פתרונות הצוות​
​בחינת חלופות לאופן הטיפול באירוח וכנסים
אפיון​
2023​
​​