$$News and Reports$$

10 דצמ' 2020

במהלך הסדנה הסטודנטים נחשפים לבעיה מורכבת בדמות אתגר חברתי או סביבתי עכשווי, אשר מוצג על ידי ארגון רלוונטי במשק הישראלי, ומתבקשים להתגבש לצוותים מולטי-דיסציפלינאריים על מנת לפתח פתרון חדשני להתמודדות עם האתגר.​


מדי פעם, אנו שומעים על אותם אקזיטים מפוארים של יזמיות ויזמים אשר הצליחו בגדול. למרות שרובנו סבורים שמדובר בכישרון נדיר, סוג של מתת אל בה ניחנים אותם יזמים, מחקרים רבים בתחום היזמות מראים כי היכולת להיות יזם מצליח ניתנת ללמידה וטיפוח באמצעות תרגול. כלומר, נפלא כשיש "את זה" אך גם לא סוף העולם כשאין "את זה".

טענה נוספת אשר נשמעת חדשות לבקרים מפי סטודנטים כוללת מידה לא מבוטלת של ביקורת אודות מידת הרלוונטיות של הכלים והתכנים הנלמדים במסגרת לימודי התואר למציאות השוררת בשטח, זו שמחוץ לכותלי האקדמיה.

רעיונות

הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר החליטה להיענות לאתגר והחל משנת הלימודים הנוכחית, מחייבת את כלל תלמידי התואר השני בפקולטה לניהול להשתתף בסדנת האתגר החברתי.

מטרת הסדנה להקנות לסטודנטים ידע וכלים להתמודדות עם פתרון בעיות מורכבות המאפיינות את העת הנוכחית באמצעות למידה אקטיבית. הלמידה בסדנה מבוססת על התנסות מעשית חווייתית בסגנון האקתון אשר נמשך שלוש עשרה שעות ברצף, וכולל תהליך למידה משמעותי כחודש קודם. במהלך הסדנה הסטודנטים נחשפים לבעיה מורכבת בדמות אתגר חברתי או סביבתי עכשווי, אשר מוצג על ידי ארגון רלוונטי במשק הישראלי, ומתבקשים להתגבש לצוותים מולטי-דיסציפלינאריים על מנת לפתח פתרון חדשני להתמודדות עם האתגר.

הסדנה מאפשרת לסטודנטים להתנסות בהיבטים שונים של תהליך החדשנות החל משלב זיהוי ההזדמנות ועד לשלב הצגת פתרון כולל בדמות מוצר או שירות העונים לאתגרים שהוצגו. כחלק מהתהליך הסטודנטים נחשפים למיומנויות האינדיבידואליות הנדרשות לשם קידום חדשנות ומגלים את נקודות החוזק כמו גם נקודות לשיפור בפרופיל החדשנות האישי שלהם. תהליך הלמידה מבוסס על התנסות ברמה האינדיבידואלית והקבוצתית תוך הנחייה של מרצי הקורס ושימוש במערכי משוב והערכה אישיים וקבוצתיים. 

בדרך זו לא רק שהסטודנטים מתנסים בפתרון בעיות אמיתיות, מה שמקנה להם נקודת יתרון משמעותית בעולם שבו ראיית החברה והסביבה הינה חלק אינטגרלי והכרחי בשיקולי הניהול, אלא שהם גם מטביעים חותם של תרומה אמיתית למשק, לחברה ולעולם הניהול.

בהתאם לערך המנהיגות והאחריות החברתית המושרש בכל רובדי פעילותה של הפקולטה לניהול, כלל הפתרונות שהסטודנטים מפתחים מוצגים באתר ייעודי לטובת יצירת מאגר פתוח של פתרונות חדשניים לבעיות מורכבות בנושאים חברתיים וסביבתיים.