מטרות התכנית

 1. עידוד דוקטורנטים לקדם את פרסומיהם המדעיים.

 2. הענקת אפשרות לסטודנטים מצטיינים להקדיש את מלוא זמנם ללימודיהם.          

 3. מלגת נגב אמצע הדרך – צין (עם השתתפות מנחה):  המלגה הינה בסך  5,544 ₪ בחודש (12 מנות)  עד לתום תקופת הלימודים הנורמטיבית  (לא תשלום מלגה בתקופת הארכת לימודים). החלוקה תהיה כדלקמן: 7 מנות מלגה מבי"ס קרייטמן 3 מנות מהפקולטה ו-2 מנות מהמנחה. בנוסף, תוענק מלגת שכר לימוד מטעם הפקולטה לתקופה של עד 4 שנים . במכונים לחקר המדבר, מלגת שכר הלימוד תוענק בהתאם לכללים הנהוגים בבי"ס ללימודי מדבר.

 4. מעבר לסכום זה, רשאי המנחה להעלות את גובה המלגה עד לגובה המותר על ידי כללי המלגות האוניברסיטאיים.

 5. מובהר בזאת שבהעדר הקבלה (matching) ממנחה, בי"ס קרייטמן יוריד את הקבלה (matching)שלו. בדיקה תתבצע מידי שנה, פרט לחברי סגל צעירים עד 3 שנים מקליטתם.

 6. מלגת נגב אמצע הדרך – צין (ללא השתתפות מנחה): המלגה הינה בסך 3,696 ש''ח לחודש (8 מנות) עד לתום תקופת הלימודים הנורמטיבית  (לא תשלום מלגה בתקופת הארכת לימודים). החלוקה תהיה כדלקמן: 5 מנות מלגה מבי"ס קרייטמן ו-3 מנות מהפקולטה. בנוסף, תוענק מלגת שכר לימוד מטעם הפקולטה ,לתקופה של עד 4 שנים. במכונים לחקר המדבר, מלגת שכר הלימוד תוענק בהתאם לכללים הנהוגים בבי"ס ללימודי מדבר.

 

 תנאים להגשת מועמדים

 1. הגשת המועמדות למלגות פתוחה בפני דוקטורנטים מצטיינים אשר פרסמו מאמר(ים) פורצי דרך/יוצאי דופן.

 2. סטודנטים אשר זכו מלגת נגב או דרום לא יוכלו להגיש מועמדות.

 

נוהל הגשת מועמדות

 הבקשה תוגש בקובץ PDF  אחד למזכירות המחלקה ותכלול:

א.  1. טופס בקשה

2.  מכתבי המלצה - מכתב המלצה מהמנחה של התואר השלישי ועוד 2 המלצות נוספות.

  על המועמד לדאוג שההמלצות יועברו למחלקה, ושהן יאוחדו בקובץ אחד, יחד עם החומר שנשלח על ידו למחלקה.

 

ניתן להשתמש במכתבי ההמלצה שהתקבלו בבי"ס קרייטמן, יש לפנות לרפרנטית מבי"ס קרייטמן ולבקש שישלחו ההמלצות למזכירות המחלקה. אך, רצוי לקבל המלצות חדשות בהן תהיה התייחסות לסיבה מדוע המועמד/ת ראויה למלגת הצטיינות זו, תוך התייחסות להישגים חדשים.

ב. טופס ריכוז נתונים – טופס אקסל – ישלח כקובץ ע"י המועמד ישירות למזכירות המחלקה.

הערה למילוי סעיף 3 בטופס המלגה:

יש לדאוג ולהציג את כל הנתונים הקשורים לפרסום המאמר וחייבים להיות מוצגים בסדר הבא:

יש לציין את שם העיתון, שמות המחברים לפי סדר ההופעה, כותרת המאמר, שנה, כרך ועמודים, שפת הפרסום, ונתוני דרוג של הז'ורנל (impact factor   ו- journal ranking – מיקום בתוך Q)

במידה ולז'ורנל אין דרוג , יש להדגיש זאת. בנוסף יש להציג קישורית למאמר.

לדוגמא:

Orenstein, D.E. “Population Growth and Environmental Impact: Ideology and Academic Discourse in Israel", 2004, Population and Environment, 26(1):41-60 (IF: 1.404 / JCR: Q2, 39 of 100 in Environmental Studies). Link to article.

For Impact Factor and Journal Ranking please refer to InCites Journal Citation Reports (JCR)

המחלקה תגיש את  מועמדיה לפקולטה. הפקולטה תדרג את המועמדים והם יוגשו באמצעותה לבי"ס קרייטמן. בחירת הזוכים תתבצע ע"י ועדת תלמידי המחקר האוניברסיטאית, בהתאם לרמת מצוינותו של הדוקטורנט ולמסלול לימודיו.

טופס שיוגש ללא חתימת המנחה יוחזר למחלקה ולא יטופל.

 

התחייבות המלגאי 

המלגאי/ת מתחייב/ת כלפי האוניברסיטה:

 1. לסיים את עבודת המחקר תוך  4 שנים ממועד הקבלה ללימודים.

 2. במידה ויפסיק את לימודיו לפני קבלת התואר השלישי, יידרש להחזרי מלגה.

 3. לא לעבוד לשם הכנסה, למעט עזרה בהוראה באוניברסיטה, ואף זאת באישור בכתב ממנחה עבודת הדוקטורט וראש המחלקה האקדמית ובהיקף שלא יעלה על 4 שעות הוראה שבועיות.

 4. לבקש את אישור בי"ס קרייטמן לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או יותר, לא ניתן להפסיק את הלימודים לפני מעבר למעמד מן המניין וכן לא תאושר הפסקת לימודים ליותר משנה אחת.

 5. המלגה כפופה לכללי המלגות, המלגאי מתחייב שקרא את כללי המלגות

 

תאריך הגשת מועמדות למחלקה : 2  ינואר 2019

בפקולטה למדעי הבריאות– המלגות יוגשו למזכירות מוסמכים בפקולטה - לגב' אנה יאנסון annayan@bgu.ac.il

טופס מועמדות למלגה הנגב ודרום והי טק 2019 1.docx 

צק ליסט למלגת אמצע הדרך תשעט 2.doc

טופס לריכוז נתונים סמסטר ב תשעט'.xlsx

תקנון אמצע הדרך לסמס ב תשעט.doc