לתוכנית הלימודים - עיינו בשנתון הפקולטה: https://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/yedion-aspx.aspx