​​​laptop-2562210_1920.jpg

מחקר מודרך

מטרת הקורס מחקר מודרך היא לאפשר לתלמיד להתנסות בעבודת מחקר, תוך השתלבות בפרויקטים מחקריים שנעשים על ידי חברי הסגל מהפקולטה לניהול. על כל תלמיד המעוניין במחקר/ קריאה מודרכת לפנות למרצה עימו הוא מעוניין לעשות את הקורס ולסכם עמו את נושא מחקר. רצוי לאתר מנחה ולסכם את נושא העבודה לפני תחילת הסמסטר (או בקיץ או בין הסמסטרים). המחלקה מעדכנת בתחילת כל שנה את רשימת חברי הסגל הרשאים והמעוניינים להנחות מחקר מודרך. על מנת לבצע מחקר בהנחיית מרצה שאינו ברשימה יש לקבל אישור מיו"ר ועדת הוראה של המחלקה.

כל סטודנט יכול לבחור במהלך התואר עד 6 נק"ז מחקר מודרך


 קורס בסמסטר (3נק"ז לקורס):


הקורס הראשון, מספרו 68110030


הקורס השני, מספרו 68110031


קורס במתכונת שנתית (3 נק"ז),1.5 נק"ז בכל סמסטר


הקורס בסמסטר א' , מספרו 68110106


הקורס בסמסטר ב', מספרו 68110108

 סילבוס​

 רשימת מנחים​

הרישום לסמסטר נוסף הוא לא אוטומטי, יש להגיש טופס נוסף בסמסטר חדש.​

להיות תלמידת מחקר - מאת ענבל סגל.

אם לסכם במשפט אחד את החוויה, כתיבת התיזה היא הדבר הכי קשה והכי מעניין שעשיתי עד כה בלימודיי... קראו עוד >>​