| אודות עבודת המחקר (תזה)

על כל תלמיד לתואר שני במסלול אבטחת המרחב המקוון לבצע תזה מחקרית בתחום.

המחקר וכתיבת התזה יבוצעו בהנחיית חבר סגל מהמחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע או המחלקה למדעי המחשב, אותו יש לבחור כבר בתום הסמסטר הראשון ללימודים.
לשם בחירת המנחה, מומלץ להיפגש עם חברי הסגל במהלך הסמסטר ולשמוע על תחומי המחקר הקיימים בכל אחת מהמחלקות.

לאחר בחירת המנחה, תיכתב הצעת מחקר אשר תאושר ע"י המנחה וע"י וועדת ההוראה המחלקתית.
עבודת התזה, עם הגשתה, תעבור הליך שיפוט על פי נוהלי הפקולטה תחתיה נערך המחקר.

על הסטודנט לעמוד גם בבחינת גמר המסכמת את נושא המחקר אותו בחר לחקור.

סטודנט לא יוכל לסיים את התואר מבלי לעמוד בתכנית הלימודים שנקבעה במחלקתו (כפי שנקבעה בשנתון בשנת הלימודים בה החל לימודיו לתואר שני), וכן מבלי שיגיש את עבודת התזה וייבחן בבחינת הגמר.

| למידע נוסף: