​תמיכה בכיסוי עלויות פרסום בעיתו​נים מדעיים מובילים:


המכון יעודד פרסום בעיתונים מובילים בעזרת מנגנוני עידוד (ראה א' להלן) וסיוע (ראה ב' להלן) לכיסוי עלויות פרסום (page charges, open access) של מאמרים מובילים המפורסמים בעיתונות מדעית מובילה בהם שם המכון מוזכר במפורש.

'מאמר מוביל' – מא​מר המתפרסם בעיתון המדורג ב- ISI בתחום 10% הגבוהים ביותר בתחום המדעי הכללי בו התקיים המחקר או בעיתונים כלל-מדעיים הנחשבים מובילים בתחום המחקר בו המאמר פורסם.

 

א. מענק​​:

- התמיכה תהיה בגובה מקסימלי של $1000 למאמר מוביל, כהחזר הוצאות פרסום מוכחות.

  • - התמיכה תותנה בהגשת בקשות לתמיכה ממקורות אחרים באוניברסיטה (ככל שכאלה קיימים).

  • - התמיכ​​ה תשלים עלויות שלא תכוסינה ממקורות אחרים.

  • - התמיכה תוענק רק לאחר קבלה סופית של המאמר לפרסום.

  • - התקציב הכולל של המכון למטרה זו יוגבל ל- $5000 בשנה, על בסיס "כל הקודם זוכה".


ב. הלוואה:

  • - המכון יעניק הלוואה לצורך פרסום מאמר מוביל של חוקרים שאין ביכולתם לממן הפרסום ממקורות אחרים (למשל משרד הרקטור או המענק המפורט בסעיף א').

  • - המבקשים יצהירו שאין ביכולתם לממן את עלות הפרסום מתקציבי המחקר שברשותם.

  • - ההלוואה תוחזר מיד עם קבלת תקציב מחקר חדש.


  • מענקים והלוואות לא יוענקו אוטומטית ויבחנו באופן פרטני על ידי הוועדה המנהלת של המכון.
  • בקשות לתמיכה יש לשלוח למזכירות המכון.​