$$News and Reports$$

08 יונ' 2022

השקת המדריך משתלבת עם  הקמתו של 'מרכז המחקר הפקולטי לשיח ודיאלוג בונה בהקשרים של מגוון, רב־תרבותיות ומשפחה' 


פרופ' סארה אבו-כף, ד"ר תהילה קלעג'י ואפרת ירדאי משתייכות לשלוש קבוצות אוכלוסייה בחברה הישראלית – ערבים, חרדים, ואתיופים. יוזמה משותפת שלהן הולידה מדריך ייחודי שתכליתו להגביר את הרגישות והכשירות התרבותית במרחב האקדמי. 

השקת המדריך משתלבת עם חנוכת 'מרכז המחקר הפקולטי לשיח ודיאלוג בונה בהקשרים של מגוון, רב תרבותיות ומשפחה', ב-14 ביוני​. הקמת המרכז הוא פרי יוזמה משותפת של התוכנית לניהול וישוב סכסוכים בפקולטה למדעי הרוח והחברה והמחלקה לניהול ומדיניות ציבורית בפקולטה לניהול על שם גילפורד גלייזר. 

המדריך גובש על רקע הגידול העקבי במספר הסטודנטים והסטודנטיות המגיעים ממגוון אוכלוסיות, ומטרתו העיקרית היא לסייע לחברי הסגל האקדמי והמנהלי בהפעלת תהליך של קבלת החלטות מחושבת בהתנהלותם מול תלמידיהם ותלמידותיהם.

ד"ר תהילה קלעג'י, פרופ' סארה אבו-כף ואפרת ירדאי
​מימין לשמאל: ד"ר תהילה קלעג'י, פרופ' סארה אבו-כף ואפרת ירדאי


מחברות המדריך, פרופ' סארה אבו-כף (חברת סגל התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב) ד"ר תהילה קלעג'י (המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית בבן-גוריון) ואפרת ירדאי (דוקטורנטית מהמחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב) סבורות כי לאופיו המקבל של המרחב האקדמי חשיבות רבה בכל הנוגע למפגשים עם סטודנטים וסטודנטיות מקבוצות מיעוט. שלושתן מסבירות כי "מרחב זה מעצב את האווירה הכללית במוסד ואת איכות המפגשים הבין־תרבותיים המתקיימים בחסותו, איכות הנמדדת על-פי חוויות הצדדים המעורבים בהם ותחושת החיבור והשייכות שלהם למרחב האקדמי".

לשיטתה של פרופ' אבו-כף מצבים המערבים מפגש בין־תרבותי לא תמיד נוחים, ולפעמים אף מתסכלים את שני הצדדים. היא מסבירה: "לעיתים קרובות, מפגשים אלו דורשים חשיבה ומאמץ רב, אך חשוב לראות בהם הזדמנות ופתח לחיזוק כישורים בין־אישיים וחברתיים של חברי הסגל; ובעיקר הזדמנות לביסוס כשירות חברתית ותרבותית, ולפיתוח כישורי הסטודנטים להתנהלות מטיבה במרחב האקדמי". 

ד"ר קלעג'י מוסיפה: "ידע מקדים מועט או היעדר כישורים וכלים לבחינת הסיטואציה עלולים להוביל, במקרה הטוב, להתנהלות לא יעילה, ובמקרה הפחות טוב – להידרדרות ולהחרפה של הבעיה הקיימת. התנהלות שאינה 'רגישת תרבות' עם סטודנטים עלולה להוביל לחוסר תפקוד סטודנטיאלי, ובמקרים קיצוניים אף לנשירה מהמערכת האקדמית".

הדוקטורנטית אפרת ירדאי מצרפת את התובנות הבאות: "המדריך עוסק הן בהגברת ההבנה והידע והן בהקניית כלים בסיסיים למתן מענים בהתאם להקשר התרבותי הן של חברי הסגל הן של הסטודנטים".

לדידן של החוקרות, העבודה על המדריך הובילה אותן למסקנה חשובה ביחס לעמדה שעל חברי וחברות הסגל לאמץ בזמן המפגש עם סטודנטים וסטודנטיות מקבוצות תרבותיות שונות: "חשוב שעמדה זו תתאפיין בפתיחות וכבוד להבדלים ולרצונות של כל המעורבים. לפיכך רצוי לאמץ גישה מכבדת שאינה שיפוטית ושאינה מציבה תפיסת עולם אחת מעל האחרת, גישה שכזאת מעודדת אנשים מקבוצות מגוונות להמשיך ולבטא את עצמם במרחב האקדמי ובכיתה. בתהליך הגברת הרגישות והכשירות התרבותית מומלץ לפתח עמדה של לומד סקרן, בעל עניין אמיתי לדעת, לשאול ולגלות".


לקריאת הסיפור המלא שהופיע בגיליון האחרון של עיתון האוניברסיטה 'אבג'