ניהול תקציבי הפרויקטים המיוחדים ותקציבי הפיתוח.

ריכוז ותיאום הכנת התקציבים עם יחידות האוניברסיטה, כולל אחריות לתיאום וטיפול בהתקשרות מול גורמי חוץ.

ביצוע מעקב ובקרה שוטפים בתקציבי הפעילויות, כולל בקרת הכנסות וגורמי מימון חיצוניים.

ריכוז ותיאום בדיווחים התקציביים והכספיים השוטפים לגורמי חוץ ופנים.

איסוף, מיון, ניתוח מידע כלכלי ותקציבי בנושאים רלוונטיים והכנת חוות דעת מקצועיות.

ביצוע בדיקות התכנות, בדיקות וניתוחים כלכליים ותוכניות עסקיות לפעילויות חדשות וקיימות.

הגשת המלצות לפיתוח תמידי של שיטות וכלי תקצוב ובקרה.