​​האגף לתכנון, תקצוב וכלכלה הינו גוף מטה מנהלי, נותן ​שירות כלל מוסדי בנושאים כלכליים, תקציביים ומנהליים.

תחומי האחריות המרכזיים של האגף:

תקצוב תוכניות העבודה השוטפות של האוניברסיטה , הנחייה וסיוע לכל יחידות המוסד בתכנון והכנת התקציב השוטף, הקצאת משאבים כוללת, בקרה תקציבית שוטפת ותכנון רב-שנתי.

באחריות האגף לטפל בנושאים כלכליים, הכנת תחשיבים, בדיקות כדאיות, תימחור שירותים ופעילויות הן כלפי גורמי חוץ והן לפעילויות פנים אוניברסיטאיות (שירותי העברה), איפיון כלכלי להתקשרויות וחוזים, דיווחים שוטפים וקשר מול הוועדה לתכנון ותקצוב (במועצה להשכלה גבוהה), דיווחים לגורמי פנים וועדות האוניברסיטה, קשר שוטף עם כל יחידות האוניברסיטה בתחומי המינהל, תקצוב ואישור תקנים, הקצאת שטחים, תמחור ותקצוב תוכניות לימודים חדשות, פרויקטים אקדמיים, מיזמים משותפים עם גורמי חוץ ועוד.

יוסי רוקני, משנה למנכ"ל וראש אגף תכנון תקצוב וכלכלה
טלפון: 08-6461701, פקס: 08-6472996
דוא"ל: yossir@bgu.ac.il


גבע הנמן, עוזרת משנה למנכ"ל וראש אגף תכנון תקצוב וכלכלה
טלפון: 08-6428569, פקס: 08-6472996
דוא"ל: eilonge@bgu.ac.il


אתי בקשי, ראש לשכה
טלפון: 08-6461701, פקס: 08-6472996
דוא"ל: bakshie@bgu.ac.il