האגף לתכנון, תקצוב וכלכלה הינו גוף מטה מינהלי, נותן שירות כלל מוסדי בנושאים כלכליים, תקציביים ומינהליים.

תחומי האחריות המרכזיים של האגף:

תקצוב תוכניות העבודה השוטפות של האוניברסיטה , הנחייה וסיוע לכל יחידות המוסד בתכנון והכנת התקציב השוטף, הקצאת משאבים כוללת, בקרה תקציבית שוטפת ותכנון רב שנתי.
באחריות האגף לטפל בנושאים כלכליים, הכנת תחשיבים, בדיקות כדאיות, תימחור שירותים ופעילויות הן כלפי גורמי חוץ והן לפעילויות פנים אוניברסיטאיות (שירותי העברה), איפיון כלכלי להתקשרויות וחוזים, דיווחים שוטפים וקשר מול הוועדה לתכנון ותקצוב (במועצה להשכלה גבוהה), דיווחים לגורמי פנים וועדות האוניברסיטה, קשר שוטף עם כל יחידות האוניברסיטה בתחומי המינהל, תקצוב ואישור תקנים, הקצאת שטחים, תמחור ותקצוב תוכניות לימודים חדשות, פרוייקטים אקדמיים, מיזמים משותפים עם גורמי חוץ ועוד.

יוסי רוקני, משנה למנכ"ל וראש אגף תכנון תיקצוב וכלכלה
טלפון: 08-6461701     פקס: 08-6472996
דוא"ל : yossir@bgu.ac.il

אתי בקשי, ראש לשכה
טלפון: 08-6461701    פקס: 08-6472996
דוא"ל : bakshie@bgu.ac.il