ה ג ו ת

 

ב י ט ח ו ן  ו מ ד י נ י ו ת  ח ו ץ

 

ע ל י י ה  ו ה ת י י ש ב ו ת

 

כ ל כ ל ה  ו ח ב ר ה

 

ס פ ר ו ת  ו ת ח י י ה  ל א ו מ י ת

 

ז ר מ י ם  ר ע י ו נ י י ם

 

ה ת מ ו ד ד ו י ו ת  ו ה י ע ר כ ו י ו ת

 

ב צ י ב ו ר י ו ת  ה ע ר ב י ת

 

ס ק י ר ת  ס פ ר י ם

 

מ ן  ה א ר כ י ו ן