​​​​​​​​*מאמרים שלא יעמדו בדרישות המפורטות להלן – יוחזרו למחבריהם. 

 

1. מקוריות: כתב העת אינו מפרסם מאמרים שהתפרסמו או שהם מועמדים לפרסום במקומות אחרים, לרבות האינטרנט, בעברית או בשפה אחרת.

2. 'עיונים' הוא בעל הזכויות של המאמרים שהתפרסמו בו. מחברים של מאמר שפורסם ב'עיונים' יוכלו לקבל אישור על פרסום משני של מאמרם, בתנאי שיצוינו הפרטים הביבליוגרפיים המלאים של פרסומו הראשוני.

3. תבנית קובץ: המאמרים יוגשו בקובץ WORD בלבד.

4. גודל: מאמר שמוגש למאסף יכיל 10,000 מילים לכל היותר, לרבות הערות שוליים, ותקציר בעברית עם מילות מפתח שימוקם בפתח המאמר (ראו להלן סעיף 11). לפרטים על גודל מאמר המוגש לגיליון בסדרת 'נושא' יש לעקוב אחרי ההנחיות שיפורסמו בקול-קורא ייעודי.

5. כתיבה: המאמר המוגש יהיה כתוב בעברית תַקינה; הערות השוליים והסימוכין ייכתבו על-פי ההנחיות למטה, ללא פרטים חסרים. יש להפחית ככל האפשר את השימוש במילים, במונחים ובמושגים לועזיים שיש להם חלופות מקובלות בעברית.

6. אמות מידה בסיסיות הנדרשות במאמר הן: שאלת מחקר, התייחסות לספרות המחקר, ביסוס, חדשנות.

7. סימוכין: כתב העת מפרסם מאמרים המשתמשים בשיטות הסימוכין הן של מדעי הרוח והן של מדעי החברה, אך אין לערב בין השיטות באותו המאמר.

יש לשים לב לדרישות הבאות:       

*בשיטת מדעי הרוח: המקור יובא במלואו במופעו הראשון - כולל שמות מלאים של המחברים ומספרי העמודים הקשורים לעניין. לאחר מכן ייכתב המקור בקיצור כמקובל, בצירוף מספרי עמודים כשהם נדרשים.

*בשיטת מדעי החברה: הפרטים המלאים יובאו ברשימת המקורות בסוף המאמר, באופן הנ"ל. בגוף הטקסט ייכתבו שם המחבר והשנה ולאחריהם מספרי העמודים הרלוונטיים, שלשמם הובאו הסימוכין (לדוגמה: פיינר תשנ"ה, 15-10 [בעברית]; 10-15 ,Nakhimovsky 1991 [באנגלית]).​


הנחיות לכתיבת סימוכין:

דוגמאות בעברית*

ספר

מופע ראשון: יעקב שביט, המיתולוגיות של הימין, בית ברל, צופית 1986, עמ' 210.

מופעים הבאים: שביט, המיתולוגיות של הימין, עמ' 211. 

מאמר באסופה

מופע ראשון: חיים נחמן ביאליק, 'הספר העברי', יעקב פיכמן (עורך), כל כתבי ח"נ ביאליק, דביר, תל אביב תשכ"ד, עמ' רו-ריג.

מופעים הבאים: ביאליק, 'הספר העברי', עמ' ריא. 

מאמר בכתב עת

מופע ראשון: שמואל פיינר, 'פרוגרמות חינוכיות ואידאלים חברתיים: בית הספר "חינוך נערים" בברלין 1778—1825', ציון, ס, ד (תשנ"ה), עמ' 393­-424.

מופעים הבאים: פיינר, 'פרוגרמות חינוכיות ואידאלים חברתיים', עמ' 425­-426. 

מאמר בעיתונות יומית

מופע ראשון: א.ז. רבינוביץ, 'הערות', דבר, 7.1.1926.

מופעים הבאים: רבינוביץ, 'הערות'.

דוגמאות באנגלית*

Monog​raphy

First: Alice Nakhimovsky, Russian-Jewish Literature and Identity, Johns Hopkins University Press, Baltimore and London 1991, p. 69.

Following: Nakhimovsky, Russian-Jewish Literature and Identity, p. 70. 

Anthology

First: Thomas A. Birkland, 'Agenda Setting in Public Policy', in: Frank Fisher, Gerald J. Miller, and Mara S. Sidney (eds.), Handbook of Public Policy. Theory, Politics and Methods, Taylor and Francis, Bocca Raton 2007, pp. 63-78.

Following: Birkland, 'Agenda Setting in Public Policy', pp. 65-70. 

Journals

First: Robert H. Cox and Doris Berland, 'Valence, Policy Ideas, and the Rise of Sustainability', Governance, 26, 2 (2012), pp. 307–328.

Following: Cox and Berland, 'Valence, Policy Ideas, and the Rise of Sustainability', pp. 310-321.     

Newspapers

First: Thomas L. Friedman, 'How the Mideast Conflict is Blowing Up the Region', New York Times, 25.5.2021, p. 1.

Following: Friedman, 'How the Mideast Conflict is Blowing Up the Region', p. 1. ​

8. הערות שוליים: ההערות ייכתבו בשולי כל עמוד ולא בסוף המאמר.

9. כותרת: כותרת המאמר תהיה ברורה, עניינית וקצרה ככל האפשר.

10. דימויים: שילוב דימויים במאמר - תצלומים, רישומים, מפות, תמונות וכיוצ"ב יתקבלו ברצון, בתנאים אלה:

א. הדימויים יישלחו בנפרד, ברזולוציה בין 300 ל- 600 DPI.

ב. בנוסף, המחברים ישלבו את הדימויים במקום המיועד להם במאמר או יסמנו  את המקום בו יש לצרף כל דימוי.

ג. המחברים יכתבו בגופן מודגש, במקום המתאים במאמר: 1) כותרת לדימוי  2) המקור ממנו נלקח הדימוי 3) שֵם בעלי הזכויות.

ד. על המחברים לקבל מבעלי זכויות היוצרים של הדימויים אישור בכתב על הרשות לפרסמם בספר קשיח ובספר דיגיטלי.

11. תקצירים

א. תקציר בעברית: יופיע בראש המאמר ויכלול שורת מילות מפתח בסופו של התקציר. התקציר יכיל 200 מילים לכל היותר.

ב. תקציר באנגלית: רק למאמרים שהתקבלו לפרסום יש לצרף, בקובץ נפרד, בשלב הגשת הגרסה המתוקנת, תקציר באנגלית שיכיל 200 מילים לכל היותר, כולל כותרת, שם המחבר ושורת מילות מפתח בסופו. 

12. הגשה מחדש של מאמר מתוקן: אם המחבר התבקש לתקן את המאמר, הוא נדרש להסביר את השינויים שעשה במאמר המקורי. המחבר יצרף לגרסה המתוקנת של המאמר הסבר על התיקונים שערך, על-גבי מכתב המערכת שנשלח אליו. ההסברים יבואו כתשובות מתחת לכל הערה, בפונט או בצבע שונים.

13. עריכה ושינויים: מאמר שהתקבל לפרסום יעבור עריכת לשון לפי כללי הכתיבה המדעית ובהתאם לכללי האקדמיה ללשון העברית. המאמר הערוך יישלח למחברים להגהה ולאישור. בשלב זה אין להכניס כל שינויים על דעתם האישית של המחברים. המערכת תקבע את נוסח הכותרת, לאחר התייעצות עם המחברים.

14. הקשר בין המערכת למחברים: 

א. המערכת תשלח למחברים אישור על קבלת המאמר לשולחן המערכת (מאמר העומד בתנאים שלעיל ובצירוף המסמכים ככתוב בסעיף 16).

ב. המערכת תעדכן את המחברים מדי פעם בפעם על מצב הטיפול במאמר.

ג. המערכת תשלח למחברים הודעה על קבלה או על אי-קבלה של מאמר לפרסום, בתום תהליך ההערכה האקדמית של המאמר.

ד. המערכת אינה יכולה להתחייב בפני מגישי המאמרים למועד מסוים בו תינתן תשובה על קבלה או על אי-קבלה של מאמר לפרסום. זאת, מאחר שמלאכת ההערכה נעשית בידי קוראים-מומחים שלא לשם שכר ובזמנם הפרטי.

ה. המערכת תשלח למחברים את המאמר בתום עבודת עריכת הלשון, לאישורם.

15. מועדי הגשה: אפשר לשלוח מאמרים במהלך כל השנה. המערכת תדפיס את המאמרים שהתקבלו לפרסום בכרך הקרוב או באחד הכרכים הקרובים.

16. המחברים יצרפו לכתב-היד הראשוני:

א. כתב יד בגרסה אנונימית (כלומר ללא שם מחברים ומבלי שניתן יהיה לגלות את זהות המחברים בגוף המאמר ובהערות השוליים)

ב. הסכם משפטי חתום בידי המחבר או המחברים (אם שותפים לו כמה מחברים).

ג. פרטי המחבר (כל אחד מן המחברים).

ד. דימויים (אם יש) בקבצים נפרדים – ראו לעיל סעיף 10.

ה. הרשאה לשימוש בדימויים (אם יש דימויים) – ראו לעיל סעיף 10.

17. כתובת להגשת מאמרים ולכל התקשרות עם מערכת כתב העת: omiller@bgu.ac.il​​