​מאמרי עיונים מתפרסמים לאחר הליך השיפוט המקובל בכתבי עת אקדמיים. אמות המידה הבסיסיות לשיפוט המאמרים בכתב העת הן חשיבות נושא המחקר ושאלת המחקר ש​​במרכזו, התמצאותו בספרות המחקר הרלוונטית, ביסוס טענותיו וחדשנותו.

אין לשלוח מאמר שכבר התפרסם או שהוא מועמד לפרסום במקומות אחרים, לרבות במרשתת, בעברית או בכל שפה אחרת.

אפשר להגיש מאמר במשך כל השנה.

 

הנחיות להגשת המאמר

  1. הכתירו את המאמר בכותרת ברורה, עניינית וקצרה ככל האפשר.

  2. הסירו מן המאמר את שמכם וסימני זיהוי ​אישיים.

  3. בתחילת המאמר צריך להופיע תקציר בעברית (200 מילים לכל היותר) ושורה של מילות מפתח. במידה והמאמר יתקבל לפרסום ייתכן שהמחבר יתבקש לשלוח גם תקציר באנגלית.

  4. אין לשלוח מאמר שאורכו גדול מ-10,000 מילים, לרבות הערות שוליים ותקציר.

  5. המאמר יהיה כתוב בעברית תַקינה המותאמת לציבור הקוראים המשכיל הרחב. המעיטו את השימוש בלעז ובארו בבקשה מונחים ומושגים מקצועיים.

  6. בחרו באחת משתי שיטות הסימוכין: זו של מדעי הרוח או זו של מדעי החברה. אין להשתמש בשתי השיטות גם יחד. לפירוט ראו בהמשך 'הנחיות לכתיבת סימוכין'.

  7. שלחו נא את המאמר בקובץ word לכתובת iyunim@bgu.ac.il.

 

את המאמר יש לשלוח בצירוף הפריטים האלה:

  1. הסכם משפטי חתום בידי המחבר (כל אחד מהמחברים). שימו לב שלפי הסכם זה עיונים הוא בעל הזכויות של המאמרים שהתפרסמו בו ומחבר מאמר שפורסם בעיונים יוכל לקבל אישור על פרסום משני של מאמרו, בתנאי שיצוינו הפרטים הביבליוגרפיים המלאים של פרסומו הראשוני. 

  2. טופס פרטי המחבר (כל אחד מהמחברים). 

  3. דימויים (אם יש): תצלומים, רישומים, מפות, תמונות וכיוצא בזה יתקבלו ברצון. שלחו את הדימויים בקובצי JPG נפרדים, ברזולוציה של בין 300 ל-600 DPI, ממוספרים על פי סדר הבאתם במאמר. ציינו במאמר היכן רצוי לשלב כל דימוי וכתבו את מספר הדימוי, כותרתו, מקורו (מאין נלקח) ושמות בעלי הזכויות שלו. עליכם/ן לקבל מבעלי זכויות היוצרים של הדימויים אישור לפרסמם בדפוס ובדיגיטל. החתימו אותם בבקשה על טופס אישור שימוש ביצירה המצורף לכאן. 

 

הקשר בין המערכת למחברים

המערכת תשלח למחברים ולמחברות אישור על עצם קבלת מאמריהם לשולחן המערכת (במידה ונשלחו לפי ההנחיות) ותעדכנם מפעם לפעם בדבר שלבי הערכתם.

המערכת אינה יכולה להתחייב בפני מגישי המאמרים לגבי משכו של הליך ההערכה משום שהוא תלוי במספר גורמים ומשום שמלאכת ההערכה נעשית בידי קוראים-מומחים שלא לשם שכר ובזמנם הפרטי.

בתום הליך ההערכה האקדמית תועבר למחברים/ות החלטת המערכת. 

מאמרים שהתקבלו לפרסום ייערכו עריכת לשון על פי כללי הכתיבה המדעית ובהתאם לכללי ההוצאה לאור של מכון בן גוריון ויישלחו למחברים ולמחברות לאישור. הכנסת שינויים בתוכן המאמרים בשלב זה מותנית בהסכמת המערכת.  

מערכת כתב העת תקבע את נוסח כותרות המאמרים לאחר התייעצות עם מחבריהם.

 

הנחיות לכתיבת סימוכין:

שיטת מדעי החברה:

בגוף הטקסט ייכתבו בתוך סוגריים שם המחבר והשנה ולאחריהם מספרי העמודים הרלוונטיים, שלשמם הובאו הסימוכין. לדוגמא: (פיינר תשנ"ה, 15-10 [בעברית]; Nakhimovsky 1991, 10-15 [באנגלית]).

הפרטים המלאים יובאו ברשימת המקורות בסוף המאמר.  

 

שיטת מדעי הרוח:

המקור יובא בהערת שוליים במלואו במופעו הראשון – כולל שמות מלאים של המחברים ומספרי העמודים הקשורים לעניין. במופעים הבאים המקור ייכתב בקיצור כמקובל, בצירוף מספרי עמודים כשהם נדרשים.

ההערות ייכתבו בשולי כל עמוד ולא בסוף המאמר.

אין להוסיף רשימת מקורות בסוף המאמר.

דוגמאות להערות שוליים בשיטת מדעי הרוח בעברית ובאנגלית:

ספר

מופע ראשון בעברית:

יעקב שביט, המיתולוגיות של הימין, בית ברל, צופית 1986, עמ' 210.

מופעים באים בעברית:

שביט, המיתולוגיות של הימין, עמ' 211.

מופע ראשון באנגלית:

Alice Nakhimovsky, Russian-Jewish Literature and Identity, Johns Hopkins University Press, Baltimore and London 1991, p. 69.

מופעים באים באנגלית:

Nakhimovsky, Russian-Jewish Literature and Identity, p. 70.

 

מאמר באסופה

מופע ראשון בעברית:

חיים נחמן ביאליק, 'הספר העברי', יעקב פיכמן (עורך), כל כתבי ח"נ ביאליק, דביר, תל אביב תשכ"ד, עמ' רו-ריג.

מופעים באים בעברית:

ביאליק, 'הספר העברי', עמ' ריא.

מופע ראשון באנגלית:

Thomas A. Birkland, 'Agenda Setting in Public Policy', in: Frank Fisher, Gerald J. Miller, and Mara S. Sidney (eds.), Handbook of Public Policy. Theory, Politics and Methods, Taylor and Francis, Bocca Raton 2007, pp. 63-78.

מופעים באים באנגלית:

Birkland, 'Agenda Setting in Public Policy', pp. 65-70.

 

מאמר בכתב עת

מופע ראשון בעברית:

שמואל פיינר, 'פרוגרמות חינוכיות ואידאלים חברתיים: בית הספר "חינוך נערים" בברלין 1825-1778, ציון, ס, ד (תשנ"ה), עמ' 424-393.

מופעים באים בעברית:

פיינר, 'פרוגרמות חינוכיות ואידאלים חברתיים', עמ' 426-425.

מופע ראשון באנגלית:

Robert H. Cox and Doris Berland, 'Valence, Policy Ideas, and the Rise of Sustainability', Governance, 26, 2 (2012), pp. 307–328.

מופעים באים באנגלית:

Cox and Berland, 'Valence, Policy Ideas, and the Rise of Sustainability', pp. 310-321.

 

מאמר בעיתונות יומית

מופע ראשון בעברית:

א.ז. רבינוביץ, 'הערות', דבר, 7.1.1926.

מופעים באים בעברית:

רבינוביץ, 'הערות'.

מופע ראשון באנגלית:

Thomas L. Friedman, 'How the Mideast Conflict is Blowing Up the Region', New York Times, 25.5.2021, p. 1.

מופעים באים באנגלית:

Friedman, 'How the Mideast Confנict is Blowing Up the Region', p. 1.