1. ​'עיונים' הוא כתב עת אקדמי שפיט.

 2. מקוריות: כתב העת מפרסם רק מאמרים שלא התפרסמו ושאינם מועמדים לפרסום במקומות אחרים, כולל באינטרנט, בעברית או בשפה אחרת.

  'עיונים' הוא בעל הזכויות של המאמרים שהתפרסמו בו. מחברים של מאמר שפורסם ב'עיונים' יוכלו לקבל אישור על פרסום משני של מאמרם, בתנאי שיצוינו הפרטים  הביבליוגרפיים המלאים של פרסומו הראשוני.

 3. פורמט: המאמרים יוגשו בקובץ WORD בלבד.

 4. גודל: מאמר יכיל 10,000 מילים לכל היותר, כולל הערות השוליים וכולל תקציר בעברית עם מילות מפתח,
  שימוקם בפתח המאמר (ראו להלן סעיף 9).

 5. סימוכין: כתב העת מפרסם מאמרים המשתמשים בשיטות הסימוכין הן של מדעי הרוח והן של מדעי החברה, אך אין לערב בין שיטות שונות באותו המאמר.

  נא לשים לב לדרישות הבאות:
  *בשיטת מדעי הרוח: המקור יובא במלואו במופעו הראשון - כולל שמות מלאים של המחברים ומספרי העמודים הרלוונטיים. לאחר מכן ייכתב המקור בקיצור כמקובל.
  *בשיטת מדעי החברה: בסימוכין המשולבים בגוף הטקסט, יצוינו תמיד גם העמודים הרלוונטיים, בנוסף לפרטים הביבליוגרפיים המקובלים.

 6. הערות שוליים: ההערות ייכתבו בשולי כל עמוד ולא בסוף המאמר.

 7. כותרת: כותרת המאמר תהיה ברורה וקצרה ככל האפשר.

 8. דימויים: שילוב דימויים במאמר - תצלומים, רישומים, מפות, תמונות וכיוצ"ב יתקבלו בתנאים אלה:

  א. הדימויים יישלחו בנפרד, ברזולוציה בין 300 ל- 600 DPI.
  ב. בנוסף, המחברים ישלבו את הדימויים במקום המיועד להם במאמר או יסמנו את המקום בו יש לצרף כל דימוי.
  ג. המחברים יכתבו בגופן מודגש, במקום המתאים במאמר: 1) כותרת לדימוי 2) המקור ממנו נלקח הדימוי 3) שֵם בעלי הזכויות.
  ד. על המחברים לקבל מבעלי זכויות היוצרים של הדימויים אישור בכתב על הרשות לפרסמם בספר קשיח ובספר דיגיטלי.

 9. תקצירים

  א. עברית: יש לצרף, בשלב ההגשה הראשון, תקציר בעברית שיכיל עד 200 מילים, כולל שורת מילות מפתח בסופו.

  ב. אנגלית: למאמרים שהתקבלו לפרסום יש לצרף, בשלב הגשת הגרסה המתוקנת, תקציר באנגלית שיכיל עד 200 מילים, כולל כותרת, שם המחבר ושורת מילות מפתח בסופו.​


 10. עריכה ושינויים: מאמר שהתקבל לפרסום יעבור עריכת לשון לפי כללי הכתיבה המדעית ובהתאם לכללי האקדמיה ללשון העברית. המאמר הערוך יישלח למחברים להגהה ולאישור. בשלב זה אין להכניס כל שינויים על דעתם האישית של המחברים.

 11. הקשר בין המערכת למחברים:
  א. המערכת תשלח למחברים אישור על קבלת המאמר לשולחן המערכת (מאמר העומד בתנאים שלעיל ובצירוף המסמכים ככתוב בסעיף 13).
  ב. המערכת תעדכן את המחברים מדי פעם בפעם על מצב הטיפול במאמר.
  ג. המערכת תשלח למחברים הודעה על קבלה או אי-קבלה של מאמר לפרסום, בתום תהליך ההערכה האקדמית של המאמר.
  ד. המערכת אינה יכולה להתחייב בפני מגישי המאמרים למועד מסוים בו תינתן תשובה על קבלה או אי-קבלה של מאמר לפרסום. זאת, מאחר שמלאכת ההערכה נעשית בידי קוראים-מומחים שלא לשם שכר ובהתאם ללו"ז הפרטי שלהם.
  ה. המערכת תשלח למחברים את המאמר בתום עבודת העריכה לאישורם.

 12. מועדי הגשה: אפשר לשלוח מאמרים במהלך כל השנה. המערכת תדפיס את המאמרים שהתקבלו לפרסום בכרך הקרוב, או בזה שבא אחריו, בהתאם ללוח הזמנים העומד לרשותה.

 13. המחברים יצרפו לכתב-היד הראשוני:

  1) טופס כתב העברת זכויות יוצרים החתום בידם והוא אישור על שהם קראו את כל הסעיפים בפרק 'הנחיות למחברים' וב'כתב העברת זכויות יוצרים' והסכימו להם. 

  2)  מסמך פרטים

  3) אישור מבעלי זכויות היוצרים של הדימויים לפרסמם בספר קשיח ובספר דיגיטלי (אם יש במאמר דימויים, שירים וכד').

  ללא המסמכים הנ"ל לא יתקבל מאמר לשולחן המערכת.

 14. כתובת להגשה:  omiller@bgu.ac.il