$$News and Reports$$

10 פבר' 2014
 
 
מחקר חדש של חוקרים מהמכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין באוניברסיטת בן-גוריון ומרכז  וולקני מראה כי על אף התפיסה הרווחת, חקלאות אורגנית אינטנסיבית עלולה לגרום לזיהום מתמשך במי תהום.
 
החוקרים הם דר' עפר דהן ואבשלום באב"ד מהמכון לחקר המים על שם צוקרברג, בשיתוף עם דר' נפתלי לזורביץ, מהמכון לחקלאות וביוטכנולוגיה של אזורים צחיחים על שם שוחרי האוניברסיטה בצרפת ואפי אליאני, מהמחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ביחד עם דר' דניאל קורצמן מהמכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז ולקני, בדקו את השפעות חקלאות אורגנית בבתי צמיחה על מי התהום.
 
חקלאות אורגנית נתפסת בעיני הציבור כידידותית לסביבה ומתוקף כך גם פחות מזהמת ביחס לחקלאות. נכונותה של תפיסה זו נבחנה תוך בדיקה איכות המים המחלחלים מתחת לשדות בהם מגדלים בשיטות אורגאניות וקונבנציונאליות. המחקר כלל שימוש בשיטות ניטור חדשניות המאפשרות מדידה רציפה של מאפיני החלחול בתווך הלא רווי העמוק מתחת לשדות חקלאיים.
 
ממצאי המחקר מראים כי ריכוזי החנקה במים המחלחלים אל מי התהום גבוהים יותר באזורים בהם מתקיימת חקלאות אורגנית אינטנסיבית ביחס לאזורי חקלאות רגילה. הסיבה לכך שבחקלאות אורגנית סכנת הזיהום גדלה נובעת מהעובדה שבשיטה זו עיקר חומרי הדשן מיושם בקרקע כחומר אורגני מוצק, כדוגמת קומפוסט המיוצר מזבל בעלי חיים מיוצב, לפני השתילה. בתחילת עונת הגידול שורשי הצמח הצעיר אינם מפותחים דים והצמח אינו יכול לנצל את כל מנת המים והדשן המצוייה בקרקע. דבר זה מוביל לכך שעודפי מים וחומרי הזנה נדחקים מטה אל התווך הלא רווי ומי התהום. לעומת זאת בגידול קונבנציונאלי, עיקר חומרי הדשן מסופק לצמח עם מי ההשקיה במינון המותאם לצרכי הצמח ושלב הגידול. בתהליך זה קטנה באופן משמעותי שטיפת החנקה לעומק הקרקע.
יש לציין, שכיום עליה בריכוז החנקה במי האקוויפר מהווה גורם מרכזי לזיהום מי התהום וסגירה של בארות המספקות מי שתיה.
 
מחקר זה בוצע בבתי צמחיה מסחריים בדרום מישור וחוף ותוצאותיו התקבלו לפרסום בכתב העת Hydrology and Earth System Sciences .   המחקר מומן על ידי האגף לאיכות מי תהום ברשות המים.     
 
groundwater.png