Zoom היא מערכת אינטראקטיבית להוראה מרחוק​​ באמצעות מצלמה ומיקרופון. היא נתמכת בכל הדפדפנים,
וניתנת להפעלה ממחשבים​ והן מטלפונים ניידים.

הפעלה ר​​​​אשונית של חשבון ZOOM

סרטון - הפעלת חשבון Zoom:
סרטון - יצירת מפגש
(לאחר הוספת המפגש ב​אתר הקורס ב Moodle):
 

יישומים עיקריים לניהול שיעור ב-Zoom​

סרטון שיתוף מסך:
 

​סרטון הקלטת מפגש:
 

סרטון י​צירת חדר פרטי Breakout Room: