• ​חשבונות סטודנטים

  שכ"ל המצטבר מינימלי לתואר שלישי הוא 80% והוא נצבר בשנתיים הראשונות. (40 % בכל שנה)

  סטודנט בתקופת המועמדות ישלם 40% משכר הלימוד השנתי. תשלום זה יצטבר כחלק מהתשלום אותו חייב יהיה לשלם כתלמיד מחקר מן המניין.

  לאחר השלמת המצטבר המינימלי יחויב הסטודנט ב - 5% שכ"ל לכל סמסטר נוסף. תקופת הלימודים והמחקר של תלמיד לא תעלה על ארבע שנים מתאריך הקבלה   .(לתלמיד חיצוני 6 שנים)

  לא סיים את לימודיו ומחקרו עד למועד הנ"ל , יוכל לפנות לועדה בבקשה מנומקת להארכת תקופת ביצוע המחקר.

  סטודנט שהפסיק לימודיו ללא אישור הועדה לתלמידי מחקר, יחויב בתשלום עבור כל תקופת ההיעדרות עפ"י הכללים המפורטים לעיל.

  סטודנט שאושרה לו חופשה מלימודים, לא יחויב בתשלום עבור תקופת החופשה. תלמיד מחקר שהגיש/ את עבודתו לשיפוט לאחר תום התשלום המצטבר המינימילי הבסיסי (80% לפחות), לא יאוחר מתום תקופת השינויים לייעוץ בכל סמסטר, יהיה פטור מתשלום שכ"ל.​

 • תשלום באמצעות כרטיס אשראי , להלן קישור:

 • https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=wbp​