הגשת המועמדות למלגות פתוחה בפני סטודנטים טובים מאד, המעוניינים לבצע את עבודת הדוקטורט באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בתחומים של מדעי הטבע, הבריאות וההנדסה ורשומים לסמסטר א' תש"פ  2019

מטרת המלגה

לעודד הרשמה של תלמידים ללימודי דוקטורט באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בתחומי מדעי הטבע, הבריאות, ההנדסה והטכנולוגיה.

לאפשר לתלמידים להקדיש את מירב זמנם למחקר.

גובה המלגה

המלגה הינה בסך 5,544 ₪ בחודש (12 מנות) למשך ארבע שנים: 6 מנות מבית ספר קרייטמן, 3 מנות מהפקולטה ו- 3 מנות מהמנחה. בנוסף תוענק מלגת שכר לימוד מטעם הפקולטה, למשך 4 שנים.
במכונים לחקר המדבר, מלגת שכר הלימוד תוענק בהתאם לכללים הנהוגים בבית הספר ללימודי מדבר.
מעבר לסכום זה, רשאי המנחה להעלות את גובה המלגה עד לגובה המותר על ידי כללי המלגות האוניברסיטאיים.

1 מנה = 462 ₪.

 

הבהרות:

 
  1. הגשת מועמדות פתוחה בפני דוקטורנטים המתחילים את הלימודים לתואר השלישי בשנת הלימודים תש'פ (סמסטר א' ואשר לא זכו במלגת נגב או דרום.

  2. מספר המלגות יהיה מותנה בזמינות התקציבים האוניברסיטאיים.

  3. מלגאי שיזכה במלגה חיצונית ונדרשת אליה הקבלה (מצ'ינג), מלגה זו תוכל לשמש הקבלה,  עד לגבול של 25 מנות.  

  4. במידה ויש להפחית את המלגה בשל מגבלת המנות, ההפחתה תתבצע בחלקים שווים בין הגורמים המממנים.

  5. במידה ויש להפחית את המלגה בשל מגבלת המנות, ההפחתה תתבצע בחלקים שווים בין הגורמים המממנים.

  6. מלגאי אשר יפרסם מאמר במהלך תקופת המלגה יציין שנתמך על ידי מלגת זו של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

  7. מלגאי יוכל להגיש בקשה למספר מקורות פנימיים  באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אך במידה וזכה ביותר ממקור אחד יקבל רק מלגה אחת, הגבוהה מבניהם.

 
 

אופן הגשת הבקשה:

הבקשה תוגש בקובץ PDF  אחד למזכירות המחלקה ותכלול:

א.  1. טופס בקשה

    2.  מכתבי המלצה - מכתב המלצה מהמנחה של התואר השני  ועוד 2 המלצות נוספות.

על המועמד לדאוג שההמלצות יועברו למחלקה, ושהן יאוחדו בקובץ אחד, יחד עם החומר שנשלח על ידו למחלקה. ניתן להשתמש במכתבי ההמלצה שהתקבלו בבי"ס קרייטמן, יש לפנות לרפרנטית מבי"ס קרייטמן ולבקש שישלחו ההמלצות למזכירות המחלקה.

3. גיליונות ציונים של התואר הראשון ושל התואר השני.

4. יש לצרף מאמרים שהתקבלו או שנשלחו לפרסום.

5. טופס Excell  לפי הנחיות.

 

הסבר בנוגע לאופן כתיבת מאמרי מקור שהתקבלו לפרסום בעיתונות סקורה:

פורמט:

1 . רשימת המחברים לפי סדר הופעתם בפרסום. יש לציין במפורש אם יש תרומה משותפת של מספר מחברים, ואם סדר הופעת המחברים הינו אלפביתי ולא לפי תרומתם לפרסום.

2. כותרת המאמר.

3. שנת הפרסום.

4. שם העתון, כרך ומספרי עמודים.

5. לציין בסוגריים אחרי הצטוט: (לפי ISI, כאשר Google Scholar הוא אפשרות נוספת):

  א. מספר ציטוטים כללי.

  ב.  דרוג העיתון (impact factor)

    ג.   רבעון (Q)

 

עבור פרסומים בשפה העברית, יש לציין אם העתון מופיע בדרוג ות"ת.


 לדוגמא:

1.      Karasov, W. H. and B. Pinshow. 2000. Test for physiological limitation to nutrient assimilation in a long-distance passerine migrant at a springtime stopover site. Physiol. Biochem. Zool. 73:335-343. ( IF 2.394; Journal ranking 16/145; Q1 in Zoology). Link to article


דוגמא לפרסום בספר:

2.      Rosen, S.A., Hermon, S., VardiS, J. and AbadiS, Y. 2006. The Chipped Stone Assemblage from Be’er Resisim in the Negev Highlands: A Preliminary Study. Editors, Gitin, S., Wright, J.E. and Dessel, J.P. Confronting the Past: Archaeological and Historical Essays in Honor of William G. Dever. Eisenbrauns, Winona Lake. Pp. 133-144. Link to article

 
ב. טופס ריכוז נתונים – טופס אקסל – ישלח כקובץ ע"י המועמד ישירות למזכירות המחלקה.
 
המחלקה תגיש את מועמדיה לפקולטה. הפקולטה תדרג את המועמדים והם יוגשו באמצעותה לבית ספר קרייטמן. בחירת הזוכים תתבצע ע"י ועדה ייעודית שתוקם בבית ספר קרייטמן, בהתאם לרמת מצוינותו של הדוקטורנט .
 
מועמד למלגת נגב יכול להגיש מועמדות במקביל גם למלגה זו באותו טופס.
 
טופס שיוגש ללא חתימת המנחה יוחזר למחלקה ולא יטופל.

 

 
תאריך אחרון להגשת הבקשות על ידי המועמד למחלקה:  13 יוני 2019

בפקולטה למדעי הבריאות יוגשו המועמדים לגב' אנה יאנסון, במזכירות מוסמכים.
תלמידים הלומדים במסגרות בינתחומיות יוגשו ע"י המנחה הראשי למחלקת האם אליה משתייך מנחה זה.
 
 
המועמדים למלגה חייבים להירשם ללימודי התואר השלישי במקביל להגשת המועמדות.
מועמדים שלא נרשמו ללימודים לא יובאו לדיון בועדת המלגות.
 
 
ההגשה על ידי הפקולטה תלווה בהצהרת המנחה על ההתחייבות לחלקו במלגה, לפי כללי המלגה.
המלגה כפופה לכללי המלגות של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.​

טופס מועמדות למלגה הנגב ודרום והי טק 2020 1.docx

קול קורא למלגות היטק ביוטק וכימוטק לסמס א תשפ'.doc 

צק ליסט למלגת הי טק.doc

טופס לריכוז נתונים סמסטר א תשפ'.xlsx