1. ​יש לציין בראש ההצעה את שיטת המחקר:​ איכותני או כמותי. 

  2. על ההצעה הטרומית להיות בהיקף של שני עמודים לפחות.

  3. יש לנסח את ההצעה הטרומית בניסוח תמציתי אך מדויקת ללא שימוש בלשון מקצועית מדי או משפטים מעורפלים.

  4. במסגרת ההצעה הטרומית יש להבהיר את נושא המחקר המוצע, את מצב המחקר הקיים בתחום הנושא ואת התרומה שעשויה להיות למחקר המוצע באותו נושא.

  5. יש לצרף להצעה רשימה ביבליוגרפית קצרה מעודכנת ומדויקת.

  6. על ההצעה הטרומית להיות חתומה על ידי המנחה המיועד.