תכנית הלימודים -חטיבה מורחבת (28 נק"ז)
שנה א'
קורסי חובה
סמסטר
סה"כ נקודות
סה"כ שעות
שעות תרגול
שעות
שם הקורס
מס' הקורס
א
2
2
 
 
מדינת ישראל מבוא היסטורי
167-1-0101
ב
2
2
 
 
מדינת ישראל מבוא היסטורי
167-1-0111
א
2
2
 
 
החברה הישראלית היבטים סוציולוגים אנתרופולוגיים
167-1-0381
ב
2
2
 
 
החברה הישראלית היבטים סוציולוגים אנתרופולוגיים
167-1-0391
א
2
2
 
 
מהיסטוריה יהודית להיסטוריה ישראלית
167-1-0227
א
 
א
2
 
2
2
 
2
 
 
מבוא לתרבות ישראלית
או
ישראל במזרח התיכון מושגי יסוד
167-1-0197
 
167-1-0000
סה"כ קורסי חובה 12  נק"ז
 
הסטודנט נדרש לבחור בין מבוא לתרבות ישראלית לקורס ישראל במזרח התיכון- מושגי יסוד
 
שנה ב' וג'
סה"כ קורסי בחירה הנדרשים לתואר 12 נק"ז
סה"כ סמינרים נדרשים לתואר 4 נק"ז
 
*הסטודנט נדרש להשתתף בסיור לימודי אחד.
 
*חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון.

 
קישור לאתר המחלקה ללימודים רב תחומיים - לחטיבה ללימודי מדינת ישראל