ראש התוכניתפרופ' ברכה שפיראbshapira@bgu.ac.il
יו"ר ועדת הוראה - תואר ראשוןד"ר מאיר קלךkalech@bgu.ac.il
חבר ועדת הוראה - שנים א' ב'ד"ר רוברט מושקוביץrobertmo@bgu.ac.il
חבר ועדת הוראה - שנים ג' ד'ד"ר יוסי אורןyos@bgu.ac.il

​​​