לנוחויתך, בלינק המצ"ב תוכל למצוא מכתב הסבר על סגירת התואר: 

א. סגירת תואר

1. עם קבלת הציון האחרון לתואר יש לבקש סגירת התיק. התיק יועבר לבדיקה, בעקבותיה יונפק עבורכם אישור זכאות לתואר. משך הטיפול בסגירת התואר אורך כחודשיים ימים. אישור הזכאות לתואר יישלח אליכם בדואר. לפיכך עליכם למלא בבקשה לסגירת תואר את כתובתכם המעודכנת/המדויקת למשלוח מכתביםאת הבקשה לסגירת התואר יש להגיש במערכת הטפסים באתר הפקולטה למדעי ההנדסה תחת טופס סיום חובות לתואר.

2. עם סגירת התיק, תחדלו להיות תלמידים בפקולטה. לכן, הקפידו לבדוק כי הסתיימו כל התהליכים בכרוכים בטרם תבקשו לסגור תיק: קבלת תשובות לבקשות סטודנט , ערעור על ציונים או הגדרת מקצועות עודפים. לאחר סגירת התיק לא ייעשה כל שינוי בגיליון הציונים או באישור הזכאות לתואר.

3. עם סיום לימודיכם, אתם מתבקשים להסדיר חובות כספיים,חובות לספרייה וחובות למחלקה. לא תוכלו לקבל אישור זכאות לתואר, כל עוד לא הסדרתם חובותיכם.

4. תלמידים אשר יבקשו לסגור את תיקם לאחר המועד שייקבע ע"י הפקולטה להנדסה, לא יכללו ברשימות הבוגרים של המחזור הנוכחי. נא פעלו בהתאם להנחיות הרכזת לענייני סטודנטים בפקולטה להנדסה.

 

ב. חובות לסיום תואר

1. עליכם להשלים את תכנית הלימודים של המחלקה במלואה.

2. אם למדתם מקצוע אחר במקום מקצוע, שנדרש בתוכנית הלימודים, וודאו שהדבר אושר בכתב ע"י ועדת ההוראה. אם לא למדתם מקצוע מחליף, לא תוכלו לסיים את התואר.

3. במידה והתקבלתם ללימודים במחלקה לאחר שלמדתם קודם במחלקה אחרת או במוסד אחר, וודאו שהשלמתם או שדווח לכם פטור (קוד 600) בכל המקצועות שנדרשתם להשלים בעת הקבלה ללימודים. אישור בכתב חייב להימצא אצל רכזת הסטודנטים.

4. עליכם לוודא שלמדתם אנגלית ברמת "מתקדמים 2 ", או לוודא כי דווח לכם "פטור" במקצוע) קוד 600 ) אם השלמתם אותו במסגרת אחרת.

5. אם אתם עולים חדשים ועליתם לארץ בטווח חמש השנים שקדמו לקבלתכם לאוניברסיטה, עליכם להשלים לימודי עברית ברמה ו' על מנת לסיים את התואר.

 

ג. פרויקט גמר

1. ציוני פרויקט הגמר חייבים להגיע לפקולטה, בד"כ עד סוף חודש ספטמבר. נא התעדכנו באתר הפקולטה להנדסה, או אצל הרכזת לענייני סטודנטים בפקולטה. עליכם להגיש את הפרויקט במועד שיאפשר העברת הציונים במועד זה.

2. איחור בהגשת הפרויקט, יחייב אתכם להירשם שוב לפרויקט בשנה העוקבת ולשלם שכר לימוד נוסף (מעבר ל (400% . אישור מהמנחה לא יפטור אתכם מרישום ומתשלום נוסף, אלא ישמש כאישור אקדמי בלבד להגשת הפרויקט באיחור.

3. אם חלו תקלות במהלך ביצוע הפרויקט,שעשויות לגרום לעיכוב בהגשת הפרויקט, ואשר אינן תלויות בכם, הודיעו על כך מיד בכתב למזכירות הסטודנטים בפקולטה. שם ישתדלו לסייע בפתרון הבעיה ובעמידה בלוח הזמנים, וכן יסייעו לפטור אתכם מתשלום עבור הרישום הנוסף. הפקולטה לא תטפל בפניות שיוגשו בדיעבד.

4. בהתאם לנוהלי הפקולטה לא קיימים ציונים זמניים, ולא ניתן לשנות ציוני פרויקט לאחר שהציון הועבר לפקולטה. לכן, אם תאמתם עם המנחה על אפשרות הגשת טיוטה להערות והגשת נוסח סופי מתוקן, ודאו עימו שהציון יימסר לפקולטה רק עם הגשת הגרסה הסופית, ובתנאי שתעמדו בלוח הזמנים כנ"ל.

 

ד. מקצועות עודפים

1. מקצועות רשות במשך לימודיכם יכולתם להחליט מראש על מקצועות בחירה שיוכרו כמקצועות "רשות". מקצועות אלה אינם חלק מהתואר, הם לא שוקללו בממוצעים השונים, אך הם מופיעים בגיליון הציונים שלכם. קורס רשות הוא תנאי להכרה במקצוע זה בלימודים לתארים מתקדמים. קורסים עודפים כולל קורסי רשות מוכרים לצורך לקבלת גמול השתלמות. לא ניתן לאשר מקצועות רשות בדיעבד.

2. מקצועות עודפים עם קבלת כל הציונים, תוכלו להגדיר מקצועות בחירה רגילים או לימודים כלליים, שלמדתם במספר גדול מהנדרש, כמקצועות "עודפים". מקצועות אלה שוקללו בממוצעים הסמסטריאלי והשוטף, אך לא ישוקללו הממוצע המצטבר לתואר.

3. בלימודים מתקדמים בפקולטה ניתן לבקש פטור מקורסים וזיכוי בנקודות על סמך לימודים עודפים, אך לא בהכרה בציון (להבדיל מקורסי רשות). כאמור קורסים אלה מוכרים לגמול השתלמות.לא תוכלו להגדיר מקצועות עודפים לאחר שהודעתם על סגירת התואר. לכן, בדקו היטב את הטפסים שאתם מעבירים אלינו לסגירת תואר.

  

ה. הצטיינות בתואר

מצטיינים יוגדרו על-פי ממוצע ציוניהם לתואר ביחס לציוני שאר הבוגרים האותו מחזור. לפיכך, באישורי הזכאות לא תירשם ההצטיינות, ההצטיינות תצויין בתעודת הבוגר.

לתשומת לבכם: הצטיינות בתואר נקבעת על פי אחוז מכלל הבוגרים במחלקה בהתייחס לממוצע המצטבר בלבד.

 

ו. טופס טיולים

לקראת קביעת הזכאות לתואר, על הסטודנט לאשר את סיום חובותיו למחלקה להנדסת מערכות מידע. האישור יבוצע באמצעות טופס "טיולים" מחלקתי ממוחשב.

שימו לב - לפני מילוי טופס ה"טיולים"​, על הסטודנט לדאוג למספר פרטים, כדלהלן:

1. עם סיום פרויקט הגמר, עליכם להעלות למערכת הפרוייקטים את קבצי הפרוייקט:

כל פרוייקט צריך להעלות באופן הבא:

א. קובץ זיפ המכיל את קבצי הפרוייקט :       

  •  ספר הפרוייקטים בפורמט PDF
  •  מצגת הפרוייקט בה השתמשתם ביום הפרוייקטים (בפורמט PPT/PPTX)
  •  כל מסמך רלוונטי אחר

ב. קובץ הפוסטר PDF

ג. סרטון הפרוייקט (במידה ויש)

כל הקבצים צריכים להישמר תחת שם המורכב משתי הספרות האחרונות של מספר הפרוייקט ושנת הלימודים. לדוגמא: פרוייקט מס' 1082 יישמר כ: 82-2015.pdf

2. להחזיר למנדי הנר כל ציוד אשר הושאל מהמחלקה לצורך ביצוע הפרוייקט.

לאחר העלאת כל הקבצים הרלוונטים והחזרת הציוד יש למלא את הטופס הממוחשב.

במידה והסטודנט לא יאשר את סיום חובותיו למחלקה להנדסת מערכות מידע, הדבר עלול לגרום לעיכוב בקבלת תעודת הזכאות לתואר.

השתדלנו בחוזר זה לתת לכם מידע, המתייחס למרב השאלות, שמתעוררות לקראת סיום תואר .בשאלות נוספות, תוכלו לפנות לרכזת לענייני סטודנטים, של מחלקתנו, גם באמצעות דוא"ל ו/או בטלפון.

​​​