עורך תוכן

​​​
ראש התוכניתפרופ' מרק לסטmlast@bgu.ac.il
יו"ר ועדת הוראה - תואר ראשוןפרופ' ארנון שטורםsturm@bgu.ac.il
חבר ועדת הוראה - שנים א' ב'ד"ר רוברט מושקוביץrobertmo@bgu.ac.il
חבר ועדת הוראה - שנים ג' ד'ד"ר יוסי אורןyos@bgu.ac.il