כלכלה וחברה בימי המנדט

עורכים: אבי בראלי ונחום קרלינסקי

מאת העורכים  

 

ת ו ל ד ו ת   ה מ ח ק ר

 

ב י ן   א י ד א ו ל ו ג י ה   ל מ ע ש ה ה   כ ל כ ל י

 

ע ל י י ה   ו ק ל י ט ה   ב י י ש ו ב   ה י ה ו ד י

 

ב נ ק א ו ת   ו ק ו א ו פ ר צ י ה

 

מ ש ק   ו ח ב ר ה   ב י י ש ו ב   ה ע ר ב י

 

ה י ב ט י ם   מ ר ח ב י י ם   ו ק ר ק ע י י ם

 

ר ו ו ח ה ,  ב ר י א ו ת   ו ח י נ ו ך

 

א ח ר י ת  ד ב ר