29 מרץ
14:00
- 31 אוג'

WEB

​​​​​​​​​​​ספקי תוכן רבים פתחו והרחיבו את חבילות התוכן והגישה למאגרים כדי להקל על הלמידה, המחקר וההוראה מרחוק בתקופה זו


KNOVEL

הגישה למאגר הורחבה לכל תחומי ההנדסה. המאגר כולל  ספרי לימוד בטקסט מלא, נתוני חומרים ומאפיינים שלהם, תרשימים וטבלאות אינטראקטיביים, משאוות ועוד​

COPING WITH COVID-19​ ​Resources to help you help your clients during these challenging times!​

Oxford Scholarship

Ebook Central - ProQuest​

Ohio State University Press

Dissertations Full​ Text - ProQuest Dissertations & Theses A&I​

​Explo​re millions of resources from scholarly journals, books, newspapers, videos and more, on the ProQuest Platform

Academic​ Search Complete - books

Avon – Aca​​d​emic Video Online

Access will be op​en until the end of June​    

ספרי האוניברסיטה הפתוחה בגישה פתוחה

Cambridge University Press​

Textbooks on Cambridge Core

Cambrid​ge Histories

Cambridge Elements

 ​IEEE Free courses

Harvard Business Review Press 

JSTOR   

ROYAL SOCIETY