תכנית הלימודים– דו-מחלקתי (54 נק"ז)
שנה א'
קורסי חובה
סמסטר
סה"כ נקודות
סה"כ שעות
שעות תרגול
שעות
שם הקורס
מס' הקורס
א
2
2
 
מדינת ישראל מבוא היסטורי
167-1-0101
ב
2
2
 
מדינת ישראל מבוא היסטורי
167-1-0111
א
2
2
 
היבטים מתודולוגיים ותיאורטיים בלימודי מדינת ישראל
167-1-0018
ב
 
2
2
 
בעקבות התיעוד
167-1-0183
א
2
2
 
החברה הישראלית היבטים סוציולוגיים אנתרופולוגיים
167-1-0381
ב
 
2
2
 
החברה הישראלית היבטים סוציולוגיים אנתרופולוגיים
167-1-0391
 
א
2
2
 
מהיסטוריה יהודית להיסטוריה ישראלית     
167-1-0227
א
2
2
 
מבוא לתרבות ישראלית
167-1-0197
א​​ 2​ 2​ 2​​ ישראל במזרח התיכון מושגי יסוד 167-1-0000​
 
סה"כ נק"ז  בקורסי החובה:  18 נק"ז 
תנאי מעבר: 65 בכל המבואות 56 ציון מעבר בכל מבוא. 
שנה ב' וג'
סה"כ קורסי בחירה הנדרשים לתואר 28 נק"ז .
סה"כ סמינרים נדרשים לתואר (לשנה ג'): 8 נק"ז (2 סמינרים) . 
*הסטודנט נדרש להשתתף בשני סיורים  לימודיים.