activities.jpgפרויקט ההתנדבות הינו אחד מערכי היסוד של החברה המודרנית בישראל והוא נועד להגביר את חשיבות הגיל השלישי בתחומים שונים ומגוונים.על מנת להיענות להעלאת איכות חייהם של האזרחים הותיקים באמצעות תעסוקה, מוצע כי האזרחים הותיקים יועסקו בהתנדבות בתחומים אשר קרובים לליבם. בדרך זו יתרמו לחברה, ייתרמו בעצמם ואורח חייהם יהיה איכותי יותר.

ואכן, מתנדבים רבים מעידים כי ההתנדבות מקורה בסיפוק וכי ההתנדבות ממלאת מקום חשוב בחייהם.

לפרויקט מתנדבים בקהילה מספר מטרות:

1. למידה והתפתחות אישית

2. הגשמה עצמית

3. תחושת סיפוק לתורם ולנתרם

4. הטמעת ההתנדבות כערך מוביל

5. שיפור איכות חייהם של המתנדבים הותיקים