ימי הולדת סגל אקדמי
שם משפחהשם פרטי
אוחנהדוד
איסקיןרות
איתיחנן
בנציוניעליזה
גורודצקיגד
גריסזאב
דרוריעמוס
היימריאיר
וינרשלמה
זידנברגחנה
טוביןישי
טרואןאילן
יוסטמןמשה
יצחקדוד
לוביןיעל
לוריאיובל
ליפסהרמן
לנגסידני
לנדאומירון
מלקמןרחל
מרנץחיים
סלוניםמיכאל`
סןרתינדרנאת
פרחגרשון
רואיאהרון
רובינשטייןיצחק
רוזנשטייןדוד
רויטבלטלאוניד
שליטחיים
שפירויוסף

ימי הולדת
תוארשם משפחהשם פרטי
מראבוטבולשלמה
מרבריירדב
גב'גויליבתיה
גב'גולדשטייןמניה
מרגרנטיבגני
מרדחיסמיכאל
מרדייןיוסי
גב'דרוריאורה
מרחזנובזליג
מרחנניאברהם
מרחקקמשה
מרטבוךשאול
גב'יוסףמרים
גב'ישראלעידית
מרלויאריה
מרמזיגדוד
מרמרדכימרדכי
גב'מרקוביץאליהו
גב'סימוןאליזבט
מרססקיהבייסר
גב'פורטנויאורה
גב'פרלמןרוזה
גב'פרלמןתמרה
גב'פרנקיהודית(ג'ודי)
גב'קלוץחסיה
גב'ראוטודורינה
גב'רוביןמזל
גב'רוזנבלוםאירנה
גב'רוטרוזה
גב'רוןניצה
מרריידסדניאל
גב'שורקהדסה