​​ 

הרשמה לקורסים - סמסטר א' תש"פ 

 
מצורף בזאת מידע הנוגע לרישום לקורסים.
יש לקרוא בעיון את המידע ולשים לב לתאריכי הרישום.
 
הנחיות רישום לקורסים א תשפ.do.pdf

 
 
 
 

​