לתלמידי ביה"ס לרוקחות שנה ד'עם השלמת לימודיכם הפרונטליים בביה"ס לרוקחות, ולקראת תחילת תקופת ההתמחות המקצועית (סטאז') שלכם. מצורף בזאת הנוסח המעודכן של תקנון התמחות (נספח מס' 1 ), המסביר לכם את הנהלים הקשורים בההתמחות, והמחייב אתכם באופן פורמלי. עם זאת מצאתי לנכון להדגיש במכתבי זה מספר נהלים, שאי- הקפדה עליהם עלולה לגרום לכם קשיים בקבלת האישורים המתאימים. אנא קראו נהלים אלו בעיון, ובצעו אותם בקפדנות.

 

תקופת ההתמחות ברוקחות הינה חלק מהדרישות האקדמיות לקבלת התואר "בוגר ברוקחות". זכאים להתחיל בהתמחות רק תלמידים שסיימו את כל הקורסים לתואר "בוגר", ועמדו בהצלחה בכל בחינות הסיום. לפיכך, אין אפשרות להתחיל בהתמחות לפני שפורסמו כל הציונים לתואר "בוגר". לא ניתן לחזור על קורסים לאחר התחלת ההתמחות.

ההתמחות נמשכת 6 חדשים, 40 שעות בשבוע, ניתנת לביצועה בכל בית מרקחת הפועל כחוק במדינת ישראל, כולל בתי- מרקחת קהילתיים, בתי מרקחת של בתי-חולים (כולל בתי מרקחת במרפאות החוץ שלהם), בתי מרקחת של קופות חולים, מפעלי תרופות, מכון התקנים של משרד הבריאות, מחלקות משרד הבריאות ומעבדות – טיב של קופ"ח כללית. מקומות התמחות אחרים יאושרו לאחר בדיקה של ועדת ההתמחות ובכפוף לאישור הרוקח המחוזי.

לכל מתמחה זכאות ל-6 ימי חופשה בתשלום (יום לכל חודש התמחות) ובנוסף חופשה בימי שבתון במשק. סטודנט שהחסיר במשך תקופת ההתמחות יותר מ- 6 ימי עבודה, גם אם מסיבות מוצדקות, (מחלה ע"פ אישור רפואי או מילואים ע"פ אישור מתאים), יהא חייב להשלים את הימים שהחסיר מעל 6 ימים.. כשישה שבועות לפני תום פרק ההתמחות על המתמחה לפנות פניה בדוא"ל ליו"ר ועדת ההתמחות לקבלת מכתב הפנייה לצורך הארכת הרישום כמתמחה אצל הרוקח המחוזי.

בתקופת ההתמחות לא ניתן להשתתף בקורסים ו\או השתלמויות שונות כולל בתחום הרוקחות, כך שיביאו להארכת תקופת ההתמחות. (ניתן רק על חשבון זמנכם הפרטי, קרי מעבר ל-40 שעות עבודה שבועיות)

 

בית הספר לרוקחות משאיר את בחירת מקום ההתמחות בידי הסטודנט, אך מחייב רישום מסודר של תקופת ההתמחות, הן בבית הספר והן במשרד הבריאות. חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 3/93 קובע כי "המתמחה יודיע בכתב לרוקח המחוזי באזור בו הוא יעשה את ההתמחות, באיזה בית מרקחת הוא מתכוון לבצע את ההתמחות ואת מועד הההתמחות. על-פי ההודעה יאשר הרוקח המחוזי את עבודתו  של המתמחה כאילו היה עוזר רוקח, על-פי סעיף 23 לפקודת הרוקחות".

 

בית הספר לרוקחות איננו מתערב בנושא התשלום הכספי בתקופת ההתמחות, נושא זה פתוח לעתים למיקוח בין מקום ההתמחות לבין הסטודנט.

 

מותר לעשות הפסקה במהלך תקופת ההתמחות, אך מחובתו של הסטודנט להודיע על כך בכתב ומראש ליו"ר ועדת ההתמחות ולרוקח המחוזי של משרד הבריאות. סטודנט שלא יודיע בכתב ומראש ליו"ר ועדת ההתמחות, עלול לאבד את כל תקופת ההתמחות. המקרים היחידים שבהם ניתן להודיע אחרי מעשה הם שרות מילואים ומחלה, בצרוף האישורים המתאימים.

 

הרוקח האחראי במקום ההתמחות הינו נציג בית הספר לרוקחות לעניין הפיקוח על המתמחה. מצד אחד הוא אמור להדריך ולפקח על עבודתו של המתמחה ולהמליץ בתום התקופה על ההתמחות נאותה, אולם מאידך אם הוא לא ימליץ על אישור  תקופת ההתמחות– בית הספר לרוקחות לא יוכל לעזור לסטודנט להפוך את ההחלטה. עצתנו: אם אין כימיה ביניכם לבין הרוקח האחראי ואם יש חשש סביר לאי-אישור ההתמחות על ידו – צרו קשר עם יו"ר ועדת ההתמחות והתייעצו עימו..

אישור פרק ההתמחות הינו באחריות ועדת ההתמחות. בכל מקרה התמחות הקצרה משליש התקופה הנדרשת לא תאושר.

 

 

לפני תחילת ההתמחות עליכם לקיים את השלבים הבאים, בסדר הבא:

 

1.       עליכם ליצור קשר עם רוקח אחראי על בית מרקחת קהילתי, מוסדי או תעשיה וכד',  ולקבל את הסכמתו להדריככם בתקופת ההתמחות. ההתקשרות בין הרוקח האחראי לבין הסטודנט תעשה בכתב: כל סטודנט יקבל מיו"ר ועדת ההתמחות כחודש לפני  סיום לימודיו (בתנאי שקיבל הסכמת רוקח אחראי להדרכתו בהתמחות) מכתב הפנייה לרוקח האחראי, שבו מוסבר הנוהל בקיצור

          (ט. התמחות- 1)  ועותק מתקנון  ההתמחות וכן טופס שעליו יאשר הרוקח האחראי את הסכמתו להדריך  את הסטודנט (ט.התמחות- 2)  על הסטודנט לוודא שהרוקח האחראי לא התחייב להדריך בו זמנית יותר מממתמחה אחד, אלא אם מדובר במפעל תרופות, בית –החולים או בית מרקחת גדול במיוחד. הטופס החתום יועבר למזכירות בית הספר לרוקחות וסטודנט ישמור עותק של האישור הנ"ל אצלו עד לסיום בחינותיו ופרסום ציוניהן.

2.       סטודנט שעבר את כל בחינותיו בהצלחה והשלים את חובותיו האקדמיות לתואר  "בוגר" בשלמותן – יפנה למזכירות הסטודנטים של ביה"ס לרוקחות ויקבל אישור חתום על סיום לימודיו (ט. התמחות- 3) וטפסי דיווח על תחילת (ט. התמחות- 4)  וסיום (ט.התמחות- 5 ) ההתמחות.

3.       עם האישור של הרוקח האחראי (ט. התמחות- 2)  ושל מזכירת ועדת ההתמחות (ט. התמחות- 3) יפנה הסטודנט ליו"ר ועדת ההתמחות לצורך רישום, עם האישור החתום שבידו (ט. התמחות- 3 ) הוא יוכל לגשת ולהירשם אצל הרוקח המחוזי במחוז בו הוא אמור לעשות את ההתמחות. רשימת הרוקחים המחוזיים https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/Regional_Pharmacist/Pages/default.aspx

.

4.       הסטודנט יפנה לרוקח המחוזי במחוז בו הוא אמור לעשות את ההתמחות ויירשם בספר עוזרי  הרוקחים. רישום זה מעוגן בתקנות הרוקחים ואין להתחיל את ההתמחות בלעדיו. מיד עם תחילת עבודתו ישלח הסטודנט את הטופס הרישום המקורי, יחד עם טופס התמחות- 4 , המדווח על יום תחילת תקופת ההתמחות, ליו"ר ועדת ההתמחות,ע"פ כתובת ביה"ס לרוקחות  (ת.ד.653 באר-שבע 84105 ).

          ניתן לשלוח אישורים אלו ו/או כל אישור אחר בפקס או בדוא"ל ובלבד שהסטודנט יגיש את הטפסים המקוריים לועדת ההתמחות עד לסיום ההתמחות, אישורים אלו חייבים להגיע לועדת ההתמחות תוך שבוע מתחילת ההתמחות. איחור בשליחתם עלול לגרור לאי אישור אותה תקופת ההתמחות.

5.       אין לעבור בתקופת ההתמחות מבית מרקחת אחד למשנהו ללא רישום מראש בועדת ההתמחות ובמשרד הבריאות, אפילו אם שני בתי המרקחת שייכים לאותו רוקח אחראי או לאותה קופת חולים ואפילו אם הם נמצאים משני צדי אותו כביש.

 

 

תקופת ההתמחות:מחברת התמחות ודו"ח מסכם  
       

משך כל תקופת ההתמחות על הסטודנט להכין "מחברת התמחות" שתישמר עם סיום ההתמחות בתיקו האישי שבביה"ס לרוקחות. מחברת זו מסכמת את העשיה הרוקחית ואת התנסותו המקצועית לכל אורך תקופת ההתמחות. זו צריכה להיות מחברת כרוכה פשוטה (ללא ספירלה מתכתית, ללא כריכת קרטון ולא קלסר), אשר בה hranu ההכנות הרוקחיות שהסטודנט הכין (יש להעתיק את המרשם ולתאר בקיצור את הכנתו) אין לצלמו, ואין להדביק במחברת פתקים מכל סוג שהוא. כן יש לכלול במחברת פעילויות מיוחדות של הסטודנט (השתתפות או מתן הרצאות, תפקידים מיוחדים בבית המרקחת) ובעיות ברצפטורה (טעויות כתיב, תנגודות בין תרופות וזיופי מרשמים). יש לפרט את תוכנה של כל הרצאה שהסטודנט השתתף בה, באורך של כחצי עמוד. מחברת ההתמחות איננה מיועדת לסיכום טקסטים פרמקולוגיים או רוקחיים, את זאת מתבקש הסטודנט לשמור בנפרד.

לקראת סיום תקופת ההתמחות יכתוב הסטודנט דו"ח שיסכם את תקופת ההתמחות, ובו שני חלקים: בחלק הראשון (כעמוד וחצי) תתואר עבודתו במשך ההתמחות ותיכלל בו כל עבודה שביצע בתקופה זו: מקצועית, טכנית ומנהלתית. בחלק השני (כחצי עמוד) מתבקש הסטודנט להביע את דעתו על מקום ההתמחות ולתת לועדת ההתמחות את ההרגשה האם זה מקום העונה לקריטריונים של ידע. סבלנות ורצון הדרכה מקצועי טוב, כפי שאנו מצפים ממקום ההתמחות.

היקף הדו"ח הנדרש הוא שני עמודים מלאים, מודפסים ברווח בודד, בשוליים 2 ס"מ מכל צד, ובגודל אותיות 12. דו"ח זה יתויק בתיקו האישי של הסטודנט ובשום מקרה לא ייחשף בפני כל אדם אחר מחוץ להנהלת ועדת ההתמחות והנהלת ביה"ס. הסטודנט מתבקש להיות כן ואמין בכתיבה דו"ח זה. כדי למנוע מסטודנטים אחרים התמחות בבתי מרקחת שרמתם המקצועית או האנושית אינה גבוהה.

 

ביום סיום ההתמחות עליכם לקיים את השלבים הבאים:

לבקש מהרוקח האחראי שימלא "הודעה על סיום ההתמחות ":  (ט. התמחות-5 ), בו הוא מאשר את תקופת ההתמחות ואת טיבה. הרוקח האחראי חייב לציין במפורש האם הוא מאשר או לא מאשר את עבודתו של  ההתמחותר במלואה.

לפנות עם ה"הודעה על סיום ההתמחות", עם מחברת ההתמחות עם הדו"ח המסכם וכלל הטפסים המקוריים חתומים כנדרש (אם לא שלחתם אותם מוקדם יותר) ישירות אל יו"ר ועדת ההתמחות, לצורך בדיקתם ולצורך מילוי הצהרה (ט. התמחות 5) על ימי העבודה בתקופת ההתמחות. סטודנטים שכל ניירותיהם תקינים יופנו למזכירות הסטודנטים לקבלת אישור על סיום הלימודים ועל זכאותם לתואר.

 

נשמע מסובך? יכול להיות , אולם אם תקפידו על כל פרט מהנאמר לעיל, חזקה עליכם שלא יחולו עיכובים מיותרים בהרשמתכם. אנא הקפידו על מילוי  כל הפרטים הבנאליים, כגון הטבעת חותמת בית המרקחת במקום המצוין, מילוי התאריכים המדויקים ומשלוח הטפסים בזמן.

   

 פרופ' אלי בית-ינאי

 יו"ר ועדת ההתמחות


מחברת ההתמחות

 

להגיש עם סיום ההתמחות

 

מטרת מחברת ההתמחות לתעד את העשייה של הסטודנט במהלך ההתמחות (התנסות)

לצורך כך תכיל המחברת

סקירה של הפעילויות המקצועיות של הרוקח בבית המרקחת / מוסד ההתמחות

הסבר באיזה מהפעילויות הנ"ל לקחת חלק ובאיזה מידה? פרט והדגם

תעד בפרוט : א. הכנות רוקחיות שהכנת

ייעוצים רוקחיים שנתת / השתתפת

מטלות קליניות שנתת / השתתפת

מטלות מחקריות שנתת / השתתפת

סכם את הערכתך על מידת החיוניות של תפקיד הרוקח במערכת הבריאות כפי שלמדת להכיר אותה במהלך ההתמחות

האם ההדרכה שקיבלת הייתה לדעתך נאותה והאם היית ממליץ בחיוב על מקום ההתמחות לבאים אחריך?

 

 

 

 

 

 

‏ספטמבר 17

 

תקנון  התמחות

בית הספר לרוקחות

 

 

 

 

נספח מס' 1: תקנון התמחות מקצועית (סטאז') לתואר "בוגר ברוקחות"

 

1.      הגדרה :  התמחות מקצועית (סטאז') ברוקחות הינה חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים לתואר "בוגר ברוקחות" כאמור בתקנון לימודי ה"בוגר ברוקחות".

  1. ועדת התמחות : ועדת התמחות הינה תת-ועדה של ועדת תכנון ופיתוח של בית הספר לרוקחות. היא מופקדת בלעדית על קביעת נהלים להתמחות המקצועית של הסטודנט לרוקחות ועל פרוש תקנון זה, ועדת התמחות גם עוקבת אחר פעילותו המקצועית של המתמחה, ישירות או באמצעות הרוקח האחראי בבית המרקחת בו הוא עובד. יו"ר ועדת התמחות וחבריה הנוספים ממונים על ידי מנהל בית הספר  לרוקחות  

משך ההתמחות ומתכונתה: תקופת ההתמחות היא בת 6 חדשים, 40 שעות בשבוע. תקופה זו מתחילה רק לאחר שהסטודנט עמד בכל הבחינות והגיש את כל העבודות לתואר "בוגר ברוקחות" בהצלחה. הסטודנט חייב להודיע בכתב לועדת ההתמחות על כל היעדרות מעבודתו. היעדרות מעל ל-6 ימי מחלה או היעדרות מעל ל- 6 ימי עבודה מכל סיבה אחרת (לכל תקופת ההתמחות) מחייבת את השלמת התקופה.

מקומות ההתמחות : בתי מרקחת קהילתיים, בתי מרקחת של בתי-חולים,מעבדות טיב של קופת-חולים,המכון לביקורת תקנים של חומרי רפואה במשרד הבריאות ומחלקות משרד הבריאות. בתעשייה הרוקחית תאושר התמחות רק במחלקות הבאות: ייצור, אבטחת איכות, Pharmacovigilance ומו"פ רוקחי. לא תאושר התמחות בתעשייה הרוקחית במחלקה רישום, שיווק ותועמלנות. כמו-כן לא תאושר התמחות בבית מרקחת השייך או המנוהל על-ידי קרוב משפחה (אחים/אחיות, הורים, דודים/דודות וכד') של המתמחה. מקומות נוספים טעונים אישור של ועדת ההתמחות

3.      החלפת מקום ההתמחות: המתמחה רשאי להחליף את מקום התמחותו רק לאחר אישור מוקדם של ועדת ההתמחות ומשרד הבריאות. לאחר ההחלפה תחליט ועדת ההתמחות האם להכיר בתקופת התמחותו הקודמת של המתמחה, ובלבד שתקופה זו  תהיה בת שלושה חודשים לפחות.​

4.     דרישות אקדמיות במהלך ההתמחות : עבודת המתמחה תונחה על-ידי הרוקח האחראי של בית המרקחת והוא יהיה אחראי אישית בפני ועדת התמחות והרוקח/ת המחוזי/ת על רמתו המקצועית. על-סמך חוות דעתו של הרוקח האחראי רשאית ועדת התמחות לחייב את הסטודנט בתקופת התמחות נוספת.

‏א.      במהלך תקופת ההתמחות חייב המתמחה לנהל מחברת מסודרת, בה יירשמו פעילויותיו המקצועיות השונות, כגון הכנות, חלוקה וייצור, מטלות קליניות ומטלות מחקריות. העושים התמחות בתעשייה הרוקחית יפרטו עד כמה שיאפשר זאת הסכם הסודיות שלהם על המפעל. המחברת תיבדק ע"י הרוקח האחראי באופן תקופתי ויוחד לה משקל מתאים בהערכתו את המתמחה. המתמחה יכין על-פי רישומיו במחברת זו את החלק הראשון של הדו"ח המסכם. את המחברת יש למסור לביקורת ועדת ההתמחות בכל עת שיידרש ויש למסרה למזכירות בית הספר עם קבלת האישור על לימודי הסטודנט. בבתי – חולים ובמפעלי תעשייה חייב המתמחה  להשתתף באופן פעיל במפגשי-צוות מקצועיים ובפעילויות העשרה שיקוימו במקום עבודתו.

5.      בקשה לאישור מקום ההתמחות ורישומו :תלמיד המעוניין לבצע התמחות מקצועית יתקשר עם הרוקח האחראי  של אחד מבתי המרקחת שפועלים במדינה. לאחר שיקבל את הסכמתו להדרכתו, הוא יקבל ממזכירת ועדת התמחות את הטפסים הדרושים למטרה זו. הסטודנט ימסור את טופס "הפניית הסטודנט/ית לביצוע תקופת התמחות מקצועית (סטאז') ברוקחות"(ט. סטאז'-1), בצרוף עותק מתקנון ההתמחות לרוקח האחראי, ויחתימו (חתימה וחותמות) על טופס "בקשה לאישור מקום ההתמחות" (ט. סטאז'-2), עם טופס חתום זה ועם אישור ממזכירות ביה"ס לרוקחות  על סיום כל חובותיו האקדמיות, יקבל הסטודנט ממזכירת ועדת ההתמחות הפנייה לרוקח המחוזי של משרד הבריאות (ט.סטאז'-3), לצורך רישומו בפנקס עוזרי הרוקחים אם סטודנט נאלץ להאריך את תקופת הרישום כמתמחה אצל הרוקח המחוזי – עליו לפנות ליו"ר ועדת ההתמחות ולקבל ממנו פנייה בכתב לרוקח המחוזי להארכת תקופת התמחות שלו לתקופה הנדרשת, הרוקחים המחוזיים לא יאריכו את רישום ההתמחות ללא פנייה בכתב מיו"ר ועדת ההתמחות.

6.      דווח על התחלת וסיום התמחות : ביום תחילת עבודתו ימסור הסטודנט עותק מאישור הרשמתו במשרד הבריאות לרוקח האחראי ויחתימו על טופס "הודעה על תחילת תקופת התמחות (ט.סטאז'-4). הסטודנט ישלח את טופס תחילת עבודתו (ט.סטאז' -4) ואת האישור שקיבל ממשרד הבריאות (את המקור של שניהם)  בדואר ליו"ר ועדת ההתמחות בביה"ס לרוקחות. עם סיום תקופת ההתמחות ימלא הסטודנט טופס "הודעה על סיום תקופת ההתמחות (ט. סטאז'-5), יחתים עליו את הרוקח האחראי (חוות דעת, חתימה וחותמת) וישלח אותו בדואר או ימסור אותו אישית במזכירות הסטודנטים של ביה"ס לרוקחות. הסטודנט יצרף לטופס זה את מחברת הסטאז' שלו וכן סקירה קצרה (שני עמודים מודפסים ברווח יחיד באותיות 12), על הפעילויות השונות שביצע במהלך תקופת ההתמחות. מסירת טופס סטאז'-5 ,מחברת ההתמחות והדו"ח המסכם (בתנאי שחוות הדעת של הרוקח האחראי הינה חיובית מזכה את הסטודנט בקבלת אישור על סיום לימודיו וזכאותו לתואר. עם אישור הזכאות לתואר  יזכאי הסטודנט להגיש למשרד הבריאות בקשה לקבלת רישיון לעסוק ברוקחות

7.      החלפת מקום התמחות : מתמחה שהפסיק מיוזמתו או שהופסקה התמחותו מכל סיבה שהיא במקום ההתמחות שאושר לו, לפני השלמת שליש מתקופת ההתמחות, לא תוכר תקופה זו אף אם המליץ הרוקח האחראי על אישורה. אל אף האמור לעיל לועדת ההתמחות הזכות לאשר תקופה זו במצבים מיוחדים ולאחר דיון.

 

 

​​